РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ 30.06.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1779 от 30.06.2022г.  относно:  Одобряване на Общ устройствен план на Община Стара Загора - Окончателен проект, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-67/23.03.2022год.

Решение № 1780 от 30.06.2022г.  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора/ – второ четене

Решение № 1781 от 30.06.2022г.  относно:  Приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 1782 от 30.06.2022г.  относно:  Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност – второ четене

Решение № 1783 от 30.06.2022г.  относно:  Избор на общинските съветници, които да участват в състава Експертната комисия по чл. 9, ал. 1 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране  на културни проекти в Община Стара Загора

Решение № 1784 от 30.06.2022г.  относно:  Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2021 година  

Решение № 1785 от 30.06.2022г.  относно:  Изграждането на паметник на Тодор Александров

Решение № 1786 от 30.06.2022г.  относно:  Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 27.07.2022 г., при липса на кворум 11.08.2022 г.

Решение № 1787 от 30.06.2022г.  относно:  Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Решение № 1788 от 30.06.2022г.  относно:  Даване съгласие на „Мересев“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на метален павилион  /Автомивка/  с прилежащи помещения

Решение № 1789 от 30.06.2022г.  относно:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот и сгради,находящи се на бул. „Руски” 54, за дейността на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ”            

Решение № 1790 от 30.06.2022г.  относно:  Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 1791 от 30.06.2022г.  относно:  Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „Тежкоатлетически спортен клуб Аполон“ гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 1792 от 30.06.2022г.  относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ - СЕЗАН“ и СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 1793 от 30.06.2022г.  относно: Предоставяне на имот  - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев“ № 62-64  в гр. Стара Загора на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“

Решение № 1794 от 30.06.2022г.  относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост в кв. „Железник“ на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Решение № 1795 от 30.06.2022г.  относно: Сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 53а по ПУП на с. Оряховица, общ. Стара Загора, обявяване на част от улица с о.т. 157-208 за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Решение № 1796 от 30.06.2022г.  относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIIобщ  в кв. 71 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1797 от 30.06.2022г.  относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Iсонс  в кв. 44 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 1798 от 30.06.2022г.  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост,  с площ 37.58 кв.м., представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

Решение № 1799 от 30.06.2022г.  относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V52 в кв. 34 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Решение № 1800 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XХIII4755 в кв. 438 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 1801 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V1656 в кв. 8 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1802 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ4754 в кв. 438 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1803 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV25 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

   Решение № 1804 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ845 в кв. 61 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

  Решение № 1805 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX350 в кв. 29 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

  Решение № 1806 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV221 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1807 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX7 в кв. 4 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Решение № 1808 от 30.06.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ221 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1809 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка”, № 25, вх. А, ет. 1, апартамент № 51 на настанен в него наемател

Решение № 1810 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ № 15, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Решение № 1811 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, бл. 1, вх. 0, ет. 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Решение № 1812 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. 0, апартамент № 13  на настанен в него наемател

Решение № 1813 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 45, ет. 7, ап. 33 на настанен в него наемател

Решение № 1814 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 89 на настанен в него наемател

Решение № 1815 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 82, вх. 0, ет. 12, апартамент № 53 на настанен в него наемател

Решение № 1816 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 24, вх. А, ет. 3, апартамент № 54  на настанен в него наемател

Решение № 1817 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, вх. Б, ап. 87 на настанен в него наемател

Решение № 1818 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 24, вх. А, ет. 8, апартамент № 74  на настанен в него наемател

Решение № 1819 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. 9, ет. 9, апартамент № 68 на настанен в него наемател

Решение № 1820 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на застроен УПИ LV6067 в кв. 4- „Индустриален“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Решение № 1821 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на застроен УПИ IV35, кв. 26 по ПУП на с. Лясково, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1822 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на застроен УПИ Х285  в кв. 40 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1823 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1824 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на УПИ IX285 в кв. 40 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 1825 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1826 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот Iза фурна в кв. 31 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1827 от 30.06.2022г.  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIV377, находящ се в кв. 77 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 1828 от 30.06.2022г.  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.32.33, с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска публична собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.32.2, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 1829 от 30.06.2022г.  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.32.897, с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска публична собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ 68850.33.926, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 1830 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.108.16, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-188 от 12.05.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 46417.107.121, с НТП - „Напоителен канал“ – публична, общинска собственост

Решение № 1831 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор № 68850.218.6 и ПИ с идентификатор № 68850.218.4, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-199 от 17.05.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор № 68850.218.6 и ПИ с идентификатор № 68850.218.4, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор № 68850.216.53 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.217.40 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.218.714 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.218.53 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, във връзка със заявление с Вх.№ 10-02-5682 от 02.08.2022 г.

Решение № 1832 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-196 от 17.05.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор № 04738.5.10 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.5.14 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.94.19 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1833 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46591.26.15 в землището на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-210 от 25.05.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 46591.26.6, с НТП - „Пасище“ с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 46591.26.15 в землището на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – публична, общинска собственост.

Решение № 1834 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-229/03.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 77476.37.36 с НТП „За  друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор 77476.38.15 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 77476.54.59 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 77476.54.61 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор 77476.54.62 с НТП „За  друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор 77476.54.63 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

Решение № 1835 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.58 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-183 от 11.05.2022 г.

Решение № 1836 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.381, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-178 от 09.05.2022 г.

Решение № 1837 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.135.9, местност „До селото“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-227 от 02.06.2022 г.

Решение № 1838 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35515.2.56 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-235 от 06.06.2022 г.

Решение № 1839 от 30.06.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.2, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-205 от 19.05.2022 г.

Решение № 1840 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.206.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-179 от 10.05.2022 г.

Решение № 1841 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.7, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-206 от 19.05.2022 г.

Решение № 1842 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ XXI 503, кв. 26 по плана на с. Кирилово общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-218 от 31.05.2022г.

Решение № 1843 от 30.06.2022г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.98.15 и ПИ с идентификатор ПИ 68850.98.16, местност „Смокините“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-232 от 03.06.2022 г.

Решение № 1844 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 77476.57.11 (стар идентификатор 77476.57.10) землище на с. Хрищени, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-234 от 07.06.2022 год. 

Решение № 1845 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод  за УПИ I 67, УПИ II 34, УПИ III 35 и УПИ IV 36 в КР 86, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-236 от 07.06.2022 год. 

Решение № 1846 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I 17, КР 136 и УПИ I 11, КР 57 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-235 от 07.06.2022 год. 

Решение № 1847 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.11.29, ПИ с идентификатор 68850.11.33, ПИ с идентификатор 68850.11.36, ПИ с идентификатор 68850.11.38 и ПИ с идентификатор 68850.11.42, местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с вх. № 19-11-237 от 04.06.2022 год. 

Решение № 1848 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор  68850.35.897, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-228 от 03.06.2022 год.

Решение № 1849 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-210 от 23.05.2022 год. 

Решение № 1850 от 30.06.2022г.  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1700 по Протокол № 37 от 20 април 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

Решение № 1851 от 30.06.2022г.  относно: Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Решение № 1852 от 30.06.2022г.  относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2022 година

Решение № 1853 от 30.06.2022г.  относно: Продължаване дейността на Триажен – COVID кабинет   в  „ДКЦ-I“ ЕООД гр.Стара Загора

Решение № 1854 от 30.06.2022г.  относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 г. – 2027 г., определяне правила за нейното провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали