Решения от Протокол № 41 от 28.02.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2074 от 28.02.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии

Решение № 2075 от 28.02.2019 г. относно: Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта – първо четене.

Решение № 2076 от 28.02.2019 г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година

Решение № 2077 от 28.02.2019 г. относно: Избор на независими финансови одитори за  заверка на ГФО за 2018г. и 2019 на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение № 2078 от 28.02.2019 г. относно: Приключване на ликвидацията и заличаване в Търговския регистър на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД – в ликвидация гр.Стара Загора

Решение № 2079 от 28.02.2019 г. относно: Компенсиране на приходи за обществен превоз по автомобилна транспортна схема

Решение № 2080 от 28.02.2019 г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 2081 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие за подписване на запис на заповед от Община Стара Загора по проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.”

Решение № 2082 от 28.02.2019 г. относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост на Министерство на   младежта и спорта

Решение № 2083 от 28.02.2019 г. относно: Удължаване срока на договор  за наем на наемател на търговска маса №9л на Централен зеленчуков пазар.

Решение № 2084 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора

Решение № 2085 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в с. Могила, Община  Стара Загора на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора“- гр. Стара Загора.

Решение № 2086 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.162.487 в землището на гр. Стара Загора, община и област Стара Загора.

Решение № 2087 от 28.02.2019г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“.

Решение № 2088 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ V6 в кв. 113 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на гараж и ателие за индивидуална дейност.

Решение № 2089 от 28.02.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  LXXXVI9989,9991, кв. 15 - „Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2090 от 28.02.2019 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 27, гр. Стара Загора.

Решение № 2091 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за изменение на ПУП – ПР, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост в кв. 23 по ПУП на с. Калитиново, общ. Стара Загора

Решение № 2092 от 28.02.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I102 и УПИ II734 в кв. 708 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 2093 от 28.02.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I410 в кв. 27 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 2094 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 10, ап. 27 на настанен в него наемател.

Решение № 2095 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на идеални части от УПИ ІІ626 в кв. 32 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано  право на строеж.

Решение № 2096 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на ½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор 68850.520.219, гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 2097 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора.

Решение № 2098 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610,  УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612,  кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 2099 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 2100 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот Х-144, за училище в кв. 20 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2101 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот VII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2102 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIII  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2103 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27214.30.17, ведно с находящите се в имота промишлени сгради, землище с. Еленино, обшина Стара Загора.

Решение № 2104 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ XVIобщ.  в кв. 2  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2105 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIIIобщ  и УПИ Xобщ  в кв. 24  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2106 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIобщ  и УПИ VIIобщ  в кв. 41  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2107 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  Застроен УПИ VII127 в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 2108 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ Iобщ.  в кв. 4 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Решение № 2109 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Решение № 2110 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 31276.57.28 /номер по предходен план: 057028/ и 31276.57.30 /номер по предходен план: 057030/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 2111 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 36899.1.34 /номер по предходен план: 001034/, 36899.67.1 /номер по предходен план: 067001/ и 36899.217.23 /номер по предходен план: 217023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 2112 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/, 61995.51.6 /номер по предходен план: 051006/, 61995.61.12 /номер по предходен план: 062012/, 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ и 61995.88.1 /номер по предходен план: 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 2113 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение №2114 от 28.02.2019г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-333 от 28.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22, през ПИ  с идентификатор 46098.38.43, 46098.38.45 и 46098.151.26 – „пасище“, ПИ с идентификатор 46098.151.25 –„селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46098.38.44 –„отводнителен канал“– общинска собственост.

Решение № 2115 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Решение № 2116 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Решение № 2117 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Решение № 2118 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Решение № 2119 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-16 от 21.01.2019 г.  

Решение № 2120 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласуване по чл. 62, ал.1, т.3 от Закона за горите за учредяване на сервитут в обхвата на ПИ 68850.303.802 и ПИ 68850.303.805, с нтп  – „недървопроизводителни горски площи“ – общинска собственост, във връзка с обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, Заявление  № 10-02-878 от 30.01.2019 г.

Решение № 2121 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 04738.58.32 – „пасище-мера“ – публична общинска собственост в кадастрален район 58 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, с цел обособяване на „зона за паркове, градини и озеленяване“, Заявление с вх. № 10-02-1006 от 01.02.2019 г.

Решение № 2122от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ ,  с. Борилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-14 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-856 от 29.01.2019 год.

Решение № 2123 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-15 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-855 от 29.01.2019 год.

Решение № 2124 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.72 в местност „Лозята“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-12  от  29.01.2019 год.

Решение №2125 от 28.02.2019г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.36.2 от местност „Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № г.

Решение № 2126 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.110.7 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-13 от 29.01.2019 год.

Решение № 2127 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.44 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-30 от 05.02.2019 год.

Решение № 2128 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.268 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-27 от 05.02.2019 год.

Решение № 2129 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.181.47 от местност „Герена“  по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-29 от 29.01.2019 год.

Решение № 2130 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община  Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-9 от 14.01.2019 год.

Решение № 2131 от 28.02.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Решение № 2132 от 28.02.2019 г. относно: Определяне позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 05.03.2019г.

Решение № 2133 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ – 3003 в кв. 99 и улица с о. т. 2001 – о.т. 2002  по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 300/ 20.11.2008 г. на ОбС Стара Загора.

Решение № 2134 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора да участва в обществени поръчки обявени от възложители за доставка на употребявани тролейбуси по отношение на изведени от употреба ДМА на дружеството, прехвърлени в група „Стоки“, с цел последваща продажба - 6 броя тролейбуси марка ЛАЗ Е 183 D1 – 01

Решение № 2135 от 28.02.2019 г. относно: Допълнение към решение № 1741 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 35/26.07.2018 год.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали