РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 28.07.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1855 от 28.07.2022г. относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Ученическо хранене“

Решение № 1856 от 28.07.2022г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година      

Решение № 1857 от 28.07.2022г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година

Решение № 1858 от 28.07.2022г. относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Стара Загора да бъде актуализиран, в Приоритет 4. „Зелена и климатично неутрална община“, мярка 2 „Опазване на околната среда“, с включването на приоритетна идея 6 „Обновяване на Зоопарк Стара Загора“

Решение № 1859 от 28.07.2022г. относно: Увеличение числеността на персонала в местни бюджетни дейности - Звено „Зоопарк“, считано от 01.08.2022 година

Решение № 1860 от 28.07.2022г. относно: Определяне на ред за назначаване на Директор на ОП „Гробищни паркове – Стара Загора“ и назначаване на  ВрИД Директор

Решение № 1861 от 28.07.2022г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дълбоки

Решение № 1862 от 28.07.2022г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на  управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД

Решение № 1863 от 28.07.2022г. относно: Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Решение № 1864 от 28.07.2022г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 1865 от 28.07.2022г. относно: Промяна на мястото на предоставяне и промяна на броя на потребителите на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“

Решение № 1866 от 28.07.2022г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2022г.

Решение № 1867 от 28.07.2022г. относно: Приемане на План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.)

Решение № 1868 от 28.07.2022г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини в Община Стара Загора за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2022/2023 година в Община Стара Загора

Решение № 1869 от 28.07.2022г. относно: Финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2022/2023 г.

Решение № 1870 от 28.07.2022г. относно: Именуване на обновения „Руски пазар“

Решение № 1871 от 28.07.2022г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 22.08.2022 г., при липса на кворум 06.09.2022 г.

Решение № 1872 от 28.07.2022г. относно: Даване на съгласие за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение № 1873 от 28.07.2022г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2022г.

Решение № 1874 от 28.07.2022г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2020 година 

Решение № 1875 от 28.07.2022г. относно: Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2022 година

Решение № 1876 от 28.07.2022г. относно: Oдобряване на План – схема на парк „Артилерийски“ – стара част за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на парка

Решение № 1877 от 28.07.2022г. относно: Даване съгласие на МЦ „ДЕРМА ГАРД – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на част от блок Стационар

Решение № 1878 от 28.07.2022г. относно: Придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа  на  влязъл в сила  ПУП, чрез замяна

Решение № 1879 от 28.07.2022г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЗАРА СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на обект на техническата инфраструктура- фотоволтаична електрическа централа, върху поземлен имот – публична общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

Решение № 1880 от 28.07.2022г. относно: Обявяване на част от поземлен имот с идентификатор  68850.78.897  по  КККР на  гр. Стара Загора  и на част от поземлен имот с идентификатор 77476.56.44 по КККР на с. Хрищени  за частна общинска собственост

Решение № 1881 от 28.07.2022г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост за нуждите на Държавна опера Стара Загора

Решение № 1882 от 28.07.2022г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Стара Загора.

Решение № 1883 от 28.07.2022г. относно: Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Юг" ЕАД върху поземлен имот № 501.9502 – улица, публична общинска собственост по плана на с. Хрищени, община Стара  Загора

Решение № 1884 от 28.07.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІХ421 в кв. 2 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1885 от 28.07.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ V151 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора чрез замяна

Решение № 1886 от 28.07.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XVI129 и УПИ XII129 в кв. 18 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора чрез замяна

Решение № 1887 от 28.07.2022г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сграда в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1888 от 28.07.2022г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на части от имоти – публична общинска собственост, обособени в осем броя пакети, находящи се в гр. Стара Загора

Решение № 1889 от 28.07.2022г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на сграда в имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, Община Стара Загора.

Решение № 1890 от 28.07.2022г. относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, с площ 67.64 кв. м., ул. „Св. Отец Паисий“ № 139, гр. Стара Загора

Решение № 1891 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х4997 в кв. 440 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1892 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII3406 в кв. 294 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 1893 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ75 в кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение № 1894 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV137 в кв. 8 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 1895 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII553 в кв. 21 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 1896 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III224 в кв. 11 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1897 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI574 в кв. 45 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 1898 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III169 в кв. 57 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 1899 от 28.07.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI625 в кв. 33 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 1900 от 28.07.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка”, № 25, вх. 0, ет. 7, апартамент № 14 на настанен в него наемател

Решение № 1901 от 28.07.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, вх. Г, ет. 7, апартамент № 113 на настанен в него наемател

Решение № 1902 от 28.07.2022г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5057, представляващ УПИ ХXVI5057 в кв. 252 - „Македонски“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 1903 от 28.07.2022г. относно: Продажба на УПИ VIII, кв. 604, кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Решение № 1904 от 28.07.2022г. относно: Продажба на УПИ XXIVснс в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 1905 от 28.07.2022г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.51.878 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, част от ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, част от ПИ с идентификатор 68850.56.881 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и част от ПИ  с идентификатор 68850.51.954 с НТП - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 10-01-3744 от 17.06.2022 г.

Решение № 1906 от 28.07.2022г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33, местност „Сейрекова нива“, землище на гр. Стара Загора, с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.200.36, местност „Сейрекова нива“, землище на гр. Стара Загора,  Заявление вх. № 10-02-4976 от 30.06.2022 г.

Решение № 1907 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план схема за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ за УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-259/22.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ за УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.47.48 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1908 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-242/09.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.51.878 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.59.8 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1909 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за УПИ II, кв.61 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-273/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ II, кв.61 по плана на с. Яворово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 87182.2.829 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1910 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-254/21.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.56.30 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.65.984 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1911 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-244/10.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 58743.33.19 с НТП „Насип, насипище“, ПИ с идентификатор 58743.20.25 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.20.22 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.19.23 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 58743.15.22 с НТП „За местен път“ и ПИ с идентификатор 58743.14.20 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“    - публична общинска собственост.

Решение № 1912 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ № 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-266 от 28.06.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.129.270 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 1913 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-282 от 06.07.2022 г.

Решение № 1914 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 54314.177.1, местност „Моравата“, землище на с. Остра Могила и План за застрояване за новообразуван УПИ I 1, 27 в КР 177 по КККР на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-194 от 16.05.2022 г.

Решение № 1915 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.107 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-252 от 20.06.2022 г.

Решение № 1916 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.88.25, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-257 от 21.06.2022 г.

Решение № 1917 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.437, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-268 от 28.06.2022 г.

Решение № 1918 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.119.6, местност „Тополов дол“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-255 от 21.06.2022 г.

Решение № 1919 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.3.54, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-245 от 13.06.2022 г.

Решение № 1920 от 28.07.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.215.15 по КККР на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-269 от 29.06.2022 г.

Решение № 1921 от 28.07.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.131.493 и ПИ с идентификатор № 68850.131.46, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-279 от 30.06.2022 г.

Решение № 1922 от 28.07.2022г. относно: Увеличаване числеността на персонала на Общинска администрация, считано от 01.09.2022 г.

Решение № 1923 от 28.07.2022г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по приоритет за финансиране: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за регион за управление на отпадъците - Дупница или разширение на съществуващи регионални депа за битови отпадъци, при които са възникнали аварийни ситуации, свързани с опасност от нарушение на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на населението, състоянието на екологичната инфраструктура“

Решение № 1924 от 28.07.2022г. относно: Предварително съгласие за право на преминаване през Поземлен имот с идентификатор 68850.513.517 по КККР на гр. Стара Загора

Решение № 1925 от 28.07.2022г. относно: Удължаване на срока за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали