Решения от Протокол № 42 от 28.03.2019

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 2136 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на второ четене на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта – второ четене.

 

Решение № 2137 от 28.03.2019 г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година.

Приложения 1-6

Решение № 2138 от 28.03.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

 

Решение № 2139 от 28.03.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ Iза здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара Загора във връзка с преустройство на част от първи етаж и сутерен на Терапевтичен блок „В“ на УМБАЛ „Проф .д-р Ст. Киркович“ АД в отделение за хемодиализа

 

Решение № 2140 от 28.03.2019 г. относно:  Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28  на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“

 

Решение № 2141 от 28.03.2019 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – Автополигон в землището на с. Хрищени, на СНЦ „Сдружение автоинструктори СЗ“

 

Решение № 2142 от 28.03.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 77476.174.14 в землището на с.Хрищени, община и област  Стара Загора

 

Решение № 2143 от 28.03.2019 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 09.04.2019г., при липса на кворум на 24.04.2019г.

 

Решение № 2144 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2019 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма - 2018 г.

Приложения 1-2

Решение № 2145 от 28.03.2019 г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2018 година

Приложение 

Решение № 2146 от 28.03.2019 г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година.

Приложение

Решение № 2147 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 НИВА, собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора.

 

Решение № 2148 от 28.03.2019 г. относно:  Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2018 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Приложение Отчет

Решение № 2149 от 28.03.2019 г. относно: Именуване на улици на територията на село Бъдеще, Община Стара Загора
 

Решение № 2150 от 28.03.2019 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Т. Димова

 

Решение № 2151 от 28.03.2019 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на З. А. Гаджокова

 

Решение № 2152 от 28.03.2019 г. относно: Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

 

Решение № 2153 от 28.03.2019 г. относно: Даване на съгласие за отдаване през 2019г. на 10 процента от годишното ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

 

Решение № 2154 от 28.03.2019 г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Стара Загора, за 2019г. /към март 2019г./.

 

Решение № 2155 от 28.03.2019 г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Михайлово 

 

Решение № 2156 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 38039.32.4 /номер по предходен план 032004/, 38039.32.6 /номер по предходен план 032006/ и 38039.32.53 /номер по предходен план 032053/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, Община и област Стара Загора.

 

Решение № 2157 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, Сгради  Училище и Столова в Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Кирилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2158 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Петрово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2159 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  I744, кв. 18 - „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

 

Решение № 2160 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

 

Решение № 2161 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I126 в кв. 8 по ПУП на село Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 2162 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ II121а в кв. 11 по ПУП на с.Сулица, община Стара Загора

 

Решение № 2163 от  28.03.2019 г. относно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5702 и част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.5753 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

 

Решение № 2164 от 28.03.2019 г. относно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

 

Решение № 2165 от 28.03.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I915 в кв. 114 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2166 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.

 

Решение № 2167 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.503.466 по КККР на гр. Стара Загора 

 

Решение № 2168 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI947, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора.

 

Решение № 2169 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2170 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот Х-139, детска градина в кв. 35 по плана на с. Християново, община Стара Загора.

 

Решение № 2171 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ, и УПИ Хобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 2172 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 2173 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2174 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2175 от 28.03.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2176 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 38  по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

 

Решение № 2177 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ  и УПИ IVобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 2178 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ.  и  УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 2179 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  І246  и  УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 2180 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ IXобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2181 от 28.03.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

 

Решение № 2182 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ II23, УПИ XVI31, УПИ XV32  и УПИ XVIII40  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора.

 

Решение № 2183  от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  ІV25, УПИ X76 и УПИ XI24 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора.

 

Решение № 2184 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора.

 

Решение № 2185 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план 041006/ и 27379.79.1 /номер по предходен план 079001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 2186 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора.

 

Решение № 2187 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора.

 

Решение № 2188 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/ и 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора.

 

Решение № 2189 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ и 65317.34.12 /номер по предходен план 034012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2190 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.209.686 от землище гр. Стара  Загора и План за застрояване на нвообразувания УПИ II -686 в кадастрален район 209 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

 

Решение № 2191 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019  г.

 

Решение № 2192 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  04738.105.5 в местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.105.5, местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г.  

 

Решение № 2193 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 в местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-42 от 01.02.2019 г.

 

Решение № 2194 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализационно отклонение за дъждовни води за ПИ 68850.170.715 в местност “Берекет могила“  по  КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-399 от 13.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на канализационно трасе за ПИ с идентификатор 68850.170.715 през ПИ  68850.170.710, 68850.170.714, 68850.169.478 и 68850.1169.458 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ  68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“– общинска собственост,  Заявление  № 10-02-9560 от 13.12.2018 г.

 

Решение № 2195 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-60 от 05.03.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на 77476.136.14 през ПИ 68850.81.60 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.139.14 - „местен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-2040 от 08.03.19 г.

 

Решение № 2196 от 28.03.2019 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.41.909 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и премостване на ПИ с идентификатор 68850.41.936 – „за друг вид водно течение, водна площ“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.41.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-448 от 15.01.2019 г.

 

Решение № 2197 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.1 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-53 от 26.02.2019 г. 

 

Решение № 2198 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.129.3 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-39 от 12.02.2019 г.

 

Решение № 2199 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.51.20 в местност „Айваза“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-43  от  14.02.2019 год.

 

Решение № 2200 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 77476.34.6 в местност “Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване за новообразувания имот  в кадастрален район 34, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-42 от 14.02.2019 год.

 

Решение № 2201 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.247, местност „Западно от селото“ по  ПНИ на с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-38  от  12.02.2019 год.

 

Решение № 2202 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.92 в местност „До селото“ по  ПНИ на с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка  със  Заявление рег. № 19-06-29  от  05.02.2019 год.

 

Решение № 2203 от 28.03.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за кабелно трасе за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-11-35 от 08.02.2019 год.

 

Решение № 2204 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.193.3 от местност „Хана“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2019 г.

 

Решение № 2205 от 28.03.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2060 по Протокол № 40 от 31 януари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2206 от 28.03.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2118 по Протокол № 41 от 28 февруари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2207 от 28.03.2019 г. относно: Доклад за фактите и обстоятелствата от извършената проверка на документите на настанените наематели в общински жилища. 

 

Решение № 2208 от 28.03.2019 г. относно:  Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора“

 

Решение № 2209 от 28.03.2019 г. относно:  Поемане на задължение до 1 112 746,65 лева (един милион сто и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали