Решения от Протокол № 43 от 25.04.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2210 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 2211 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2018 година.

Доклад  Приложения 1-45

Решение № 2212 от 25.04.2019 г. относно:  Поемане на задължение до 203 000, 00 (двеста и три хиляди лева и нула стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер

Решение № 2213 от 25.04.2019 г. относно:  Определяне на месечното възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Решение № 2214 от 25.04.2019 г. относно:  Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение

Решение № 2215 от 25.04.2019 г. относно:  Възлагане на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение

Решение № 2216 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен  между Община Стара Загора  и  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.

Приложение

Решение № 2217 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда” - град Стара Загора и Дирекция „Социално подпомагане” - град Стара Загора в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

Приложение

Решение № 2218 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Стара Загора за 2019г.

Приложение

Решение № 2219 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2019г.

Приложение 1   Приложение 2

Решение № 2220 от 25.04.2019 г. относно:  Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2018година

Приложение

Решение № 2221 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2018 година 

Приложение

Решение № 2222 от 25.04.2019 г. относно:  Списък на спортните обекти, съорежения и части от тях, в Община Стара Загора, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание.

Приложение 

Решение № 2223 от 25.04.2019 г. относно:  Съгласие за поставяне на преместваем обект, сцена, с основи върху бреговата линия на езерото „Загорка“, като част от нея стои над водите на езерото, в поземлен имот с идентификатор  68850.513.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 2224 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 55289.108.374 в землището на с. Памукчии, община и област Стара Загора

Решение № 2225 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 65317.64.19 в землището на с. Самуилово, община и област Стара Загора

Решение № 2226 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на членове на дружество „Военноинвалид“.

Решение № 2227 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. Филипова.

Решение № 2228 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на  С. П. Атанасова.

Решение № 2229 от 25.04.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 28 по ПУП на с. Лозен, община  Стара Загора

Решение № 2230 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж в УПИ І3001,  кв. 9901 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2231 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2232 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи в УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 96  по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2233 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 2234 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в жилищна сграда в УПИ VІІ3265 в кв. 8503 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2235 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356  в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2236 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV148 в кв. 10 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 2237 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ732 в кв. 66 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2238 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ59 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2239 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 47 на настанен в него наемател

Решение № 2240 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ V – 27, кв.656а по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 2241 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІоб., находящ се в кв. 466а по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2242 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на сграда с идентификатор 68850.521.176.5, находяща се в кв. 16 –„Зора“, гр. Стара Загора

Решение № 2243 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІза паркинг, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2244 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.34.14 /номер по предходен план 000621/; 00655.68.4 /номер по предходен план 068004/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 2245 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XIIIобщ в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 2246 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XI199  в кв. 99 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 2247 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 2248 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VII и УПИ VIII в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 2249 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XIобщ и УПИ XIIобщ в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Решение № 2250 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по плана на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 2251 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2252 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Iза одо;УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2253 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ IIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2254 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 41 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2255 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2  по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2256 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2257 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2258 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2259 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.1 /номер по предходен план 029001/ и 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 2260 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 2261 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори  67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 2262 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.13.22 /номер по предходен план: 013022/; 77431.13.23 /номер по предходен план 013023/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.22.68 /номер по предходен план 022068/, 77431.34.35 /номер по предходен план 034035/ и 77431.45.14 /номер по предходен план 045014/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Решение № 2263 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изработен проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820; включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-11-22 от 24.01.2019 г.  от  „АРМКОМ“ ООД, гр. Стара Загора.

Решение № 2264 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ -IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-68 от 12.03.2019 г. 

Решение № 2265 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-69 от 26.02.2019 г.

Решение № 2266 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-112 от 09.04.2019 г.

Решение № 2267 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Решение № 2268 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-81 от 19.03.2019 г.

Решение № 2269 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-91 от 26.03.2019 г.

Решение № 2270 от 25.04.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-68 от 26.02.2019 г.  

Решение № 2271 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.255.9513 в местност “Бойчо бунар“/Бойчов кладенец/ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-91 от 29.03.2019 год.

Решение № 2272 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.442 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-67 от 12.03.2019 г.

Решение № 2273 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.245, местност „Айвалъка“ / Дюляка / по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-90  от  29.03.2019 год.

Решение № 2274 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.89.8 в местност “Козу кулак“ / Агнешко ухо / по КККР на с. Малка Верея, община  Стара  Загора,  Заявление  № 19-06-74 от 20.03.2019 г.

Решение № 2275 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.94 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-68 от 12.03.2019 год.

Решение № 2276 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.221 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–72 от 19.03.2019 г.

Решение № 2277 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“  /Михалева нива / по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-76 от 12.03.2019 г.

Решение № 2278 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на улична дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.170.715, местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-108 от 08.04.2019 г.

Решение № 2279 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 2280 от 25.04.2019 г. относно:  Определяне общи изисквания относно вида на оградите за неурегулирани поземлени  имоти  извън границите на урбанизираните територии в землището на община Стара Загора, на основание чл. 48, ал.2, във връзка с ал.8 от ЗУТ.

Решение № 2281 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. Драгнева

Решение № 2282 от 25.04.2019 г. относно:  Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – стадион, находящ се в кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора за провеждане на футболни срещи

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали