РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 27.10.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2045 от 27.10.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 2046 от 27.10.2022 г. относно: Относно поемане на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД  за осигуряване на средства за собственото финансиране на Община Стара Загора  по проект  BG16M10P002-5.004- 0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора “ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  по реда на Закона за общинския дълг.

 

Решение № 2047 от 27.10.2022 г. относно: Изграждане на монумент на Светите братя Кирил и Методий  „В основата е словото!“

 

Решение № 2048 от 27.10.2022 г. относно: Въвеждане на структурни  промени в общинските културни организации Музей „Литературна Стара Загора“  и  Къща музей „Гео Милев“  – създаване на общински културен институт

 

Решение № 2049 от 27.10.2022 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 

Решение № 2050 от 27.10.2022 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН“ и СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора  на част от имот – публична общинска собственост

 

Решение № 2051 от 27.10.2022 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Спортен клуб по бокс и ММА „Боец 22““, върху имот – частна общинска собственост

 

Решение № 2052 от 27.10.2022 г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ I - 20  в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

 

Решение № 2053 от 27.10.2022 г. относно:  Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ IX  в кв. 41 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

Решение № 2054 от 27.10.2022 г. относно:  Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIII общ.  в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 2055 от 27.10.2022 г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIII766  в кв. 71 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2056 от 27.10.2022 г. относно: Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари извършващи първична медицинска и дентална помощ в селата намиращи се на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 2057 от 27.10.2022 г. относно:  Даване на съгласие за образуване на съсобствен имот, изменение на кадастралната карта за имоти с номера 77476.56.68, 77476.56.64, 77476.56.65 - частна собственост и ПИ 77476.56.66 – общинска собственост

 

Решение № 2058 от 27.10.2022 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ІX780, УПИ X781 и УПИ XI782 в кв. 511 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 2059 от 27.10.2022 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VI103 в кв. 6 - кв. Дъбрава по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2060 от 27.10.2022 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ За комплексно административно обслужване в кв. 2 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

 

Решение № 2061 от 27.10.2022 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ Х257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 2062 от 27.10.2022 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII677 в кв. 35 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 2063 от 27.10.2022 г. относно:   Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, бл. 1, вх. 0, ет. 1, апартамент № 2 на настанен в него наемател

 

Решение № 2064 от 27.10.2022 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. 7, вх. А, ет. 1, апартамент № 47 на настанен в него наемател

 

Решение № 2065 от 27.10.2022 г. относно:   Продажба на Урегулиран поземлен имот IIСНС в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора на собственик на сгради, с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2066 от 27.10.2022 г. относно:   Продажба на УПИ VIII155 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 2067 от 27.10.2022 г. относно:   Продажба на УПИ I173 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

 

Решение № 2068 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 30119.78.185 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-417 от 29.09.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за 30119.78.185 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2069 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.74.19 и ПИ с идентификатор 46417.74.20, местност „Грамадите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-385/12.09.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.70.8 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.81.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2070 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план-схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 54314.99.6, местност „До гората“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-397/19.09.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 54314.99.6, местност „До гората“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 54314.101.32 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2071 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 206.121 по плана на новообразуваните имоти, местност „Каменна могила“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-396 от 19.09.2022 г.

 

Решение № 2072 от 27.10.2022 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.7, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-420 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2073 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.58.7, местност „Под село“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-391 от 15.09.2022 г.

 

Решение № 2074 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.8, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-422 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2075 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 30119.85.5, местност „Пашовска“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-414 от 26.09.2022 г.

 

Решение № 2076 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.205.1, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-423 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2077 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.70.2, местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-412 от 26.09.2022 г.

 

Решение № 2078 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.29, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-424 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2079 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.265.22, местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-405 от 23.09.2022 г.

 

Решение № 2080 от 27.10.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.70.3, местност „Гробищата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-411 от 26.09.2022 г.

 

Решение № 2081 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.56, местност „До село“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-413 от 26.09.2022 г.

 

Решение № 2082 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.202.20, местност „Конопището“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 20.09.2022 г.

 

Решение № 2083 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.32, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-419 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2084 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.138, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-388 от 14.09.2022 г.

 

Решение № 2085 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.36, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-421 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2086 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9555, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-381 от 07.09.2022 г.

 

Решение № 2087 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-425 от 30.09.2022 г.

 

Решение № 2088 от 27.10.2022 г. относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 206.101 по плана на новообразуваните имоти, местност „Абаджийска чешма“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-410 от 26.09.2022 г.

 

Решение № 2089 от 27.10.2022 г. относно:  Актуализиране членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Решение № 2090 от 27.10.2022 г. относно: Даване на съгласие за издаване на сертификат клас В съгласно Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В, на Българска телекомуникационна компания ЕАД

 

Решение № 2091 от 27.10.2022 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Л. Г. Кукова

 

Решение № 2092 от 27.10.2022 г. относно:  Отпускане еднократна парична помощ на М. Д. Стоянова

 

Решение № 2093 от 27.10.2022 г. относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2022 година – втори прием

 

Решение № 2094 от 27.10.2022 г. относно:  Заявление № 10-21-31/19.10.2022 г. за достъп до обществена информация от Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали