РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 24.11.2022

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 2095 от 24.11.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – второ четене

 

Решение № 2096 от 24.11.2022 г. относно: Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности извън общинската администрация във връзка със закриване дейността на Звено „Гробищен парк“ и прехвърляне на персонала към ОП „Гробищни паркове - Стара Загора“, считано от 01.11.2022 година.

 

Решение № 2097 от 24.11.2022 г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране за получаване на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“

 

Решение № 2098 от 24.11.2022 г. относно: Създаване на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 196

 

Решение № 2099 от 24.11.2022 г. относно: Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 2100 от 24.11.2022 г. относно:  Даване съгласие на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД за бракуване на четири броя употребявани тролейбуси марка «ЛАЗ» и предаването им на вторични суровини.

 

Решение № 2101 от 24.11.2022 г. относно: Подписване на допълнително споразумение към Договор № 2066/30.11.2021 год. за управление на горски територии, собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора“.

 

Решение № 2102 от 24.11.2022 г. относно: Определяне на  стандарт за численост на доброволното формирование на Община Стара Загора – доброволно формирование с ПИН  СТ-232-01.

 

Решение № 2103 от 24.11.2022 г. относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „МАГИ ГРУП“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

 

Решение № 2104 от 24.11.2022 г. относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

 

Решение № 2105 от 24.11.2022 г. относно: Даване съгласие  за временно безвъзмездно ползване на  Културен център „Стара Загора“ – имот общинска собственост  на Драматичен театър „Гео Милев“ Стара Загора

 

Решение № 2106 от 24.11.2022 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на община Стара Загора на имоти публична държавна собственост

 

Решение № 2107 от 24.11.2022 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Танев -2020” гр. Стара Загора върху част от имот - частна общинска собственост

 

Решение № 2108 от 24.11.2022 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 48 по плана за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, обявяване на улица-тупик с о.т. 195-о.т. 196 за частна общинска собственост, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 2109 от 24.11.2022 г. относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти в  кв. 28 по плана на с. Лозен, Община Стара Загора

 

Решение № 2110 от 24.11.2022 г. относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 319.153, № 319.156 и № 319.304 в местност „Козу кулак”, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора и обявяване на част от имот № 319.304 за частна общинска собственост

 

Решение № 2111 от 24.11.2022 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIII16 в кв. 2 по ПУП на с. Борово, община Стара Загора

 

Решение № 2112 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II622 в кв. 53 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2113 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V265 в кв. 43 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

 

Решение № 2114 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I621 в кв. 53 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2115 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III118 в кв. 15 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора чрез замяна

 

Решение № 2116 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I176 в кв. 17 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 2117 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II151 в кв. 21 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 2118 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII60 в кв. 6 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

 

Решение № 2119 от 24.11.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII769,771 и УПИ XXV770,772 в кв. 29 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

 

Решение № 2120 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 7 на настанен в него наемател

 

Решение № 2121 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 53, вх. A, ет. 5, ап. 15 на настанен в него наемател

 

Решение № 2122 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 30 на настанен в него наемател

 

Решение № 2123 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 62, вх. Б, ет. 2, ап. 44 на настанен в него наемател

 

Решение № 2124 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 63, вх. A, ет. 1, ап. 25  на настанен в него наемател

 

Решение № 2125 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

 

Решение № 2126 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.513.7033 по КККР на гр. Стара Загора

 

Решение № 2127 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5099, представляващ УПИ ХI5099 в кв. 259 по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2128 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на УПИ IVобщ., УПИ Vобщ.,УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ. и УПИ VIIIобщ. в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 2129 от 24.11.2022 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХI225 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора на собственик на сграда, с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2130 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-443 от 12.10.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за пътна връзка за  ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2131 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 53.120 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-470 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2132 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.3, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-481 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2133 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.99 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-468 от 24.10.2022 г.

 

Решение № 2134 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.10, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-484 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2135 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.85.26, местност „Бащина могила“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-461 от 21.10.2022 г.

 

Решение № 2136 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.37, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-482 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2137 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.97 по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-476 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2138 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.38, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-485 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2139 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 16701.30.11, местност „Пазарски път“, землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-382 от 08.09.2022 г.

 

Решение № 2140 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.9504, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-473 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2141 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.16, местност „Джената“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-483 от 27.10.2022 г.

 

Решение № 2142 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.9505, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-474 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2143 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.102.66, местност „Бащиното“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-469 от 24.10.2022 г.

 

Решение № 2144 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.69.20, местност „Бадемите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-446 от 12.10.2022 г.

 

Решение № 2145 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.25, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-454 от 17.10.2022 г.

 

Решение № 2146 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.67.1, местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-478 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2147 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-463 от 21.10.2022 г.

 

Решение № 2148 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.66.28, местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-435 от 06.10.2022 г.

 

Решение № 2149 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.179, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-442 от 11.10.2022 г.

 

Решение № 2150 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.307.76, местност „Бялата пръст“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-479 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2151 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.109.23, местност „Герена“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-460 от 21.10.2022 г.

 

Решение № 2152 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.17.76, местност „Стамболов хан“, землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-477 от 26.10.2022 г.

 

Решение № 2153 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.46.2, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-464 от 24.10.2022 г.

 

Решение № 2154 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.66.17, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ I 17 в КР 66, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-439 от 07.10.2022 г.

 

Решение № 2155 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77431.39.23, местност „Канала“, землището на с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-501 от 07.11.2022 г.

 

Решение № 2156 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет ( на път III – 6602, Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово, в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.), преминаваща през землищата на с. Малка Верея и гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 10-33-240 от 09.11.2022 год.

 

Решение № 2157 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-450 от 19.10.2022 год. 

 

Решение № 2158 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.129.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-429 от 03.10.2022 г.

 

Решение № 2159 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-449 от 18.10.2022 год. 

 

Решение № 2160 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 52252.34.7, местност „Паничките“,  землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-460 от 24.10.2022 год. 

 

Решение № 2161 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-451 от 18.10.2022 год. 

 

Решение № 2162 от 24.11.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 30119.78.183, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-472 от 02.11.2022г.

 

Решение № 2163 от 24.11.2022 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1985 по Протокол № 44 от 29 септември 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2164 от 24.11.2022 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ V313, УПИ VI487, кв. 28 и улица с о.т. 99 – о.т. 133

 

Решение № 2165 от 24.11.2022 г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.12.2022г.

 

Решение № 2166 от 24.11.2022 г. относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация на кадастрален район 507 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, представляващ територия на бивше АТЗ

 

Решение № 2167 от 24.11.2022 г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 година на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 2168 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Й. И. Тенева

 

Решение № 2169 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Л. Е. Милчев

 

Решение № 2170 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на М. П. Минева

 

Решение № 2171 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на М. А.Демирев

 

Решение № 2172 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Н. И. Дойчев

 

Решение № 2173 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на И. Б. Илиев

 

Решение № 2174 от 24.11.2022 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на А. Г. Савова

 

Решение № 2175 от 24.11.2022 г. относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на

кметове на кметства при Община Стара Загора

 

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали