Решения от Протокол № 6 от 30.01.2020

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 88 от 30.01.2020 г. относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2020 -2023год.

Приложение

Решение № 89 от 30.01.2020 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.

Приложение

Решение № 90 от 30.01.2020 г. относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2020 г.

 

Решение № 91 от 30.01.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

 

Решение № 92 от 30.01.2020 г. относно: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование – първо четене

 

Решение № 93 от 30.01.2020 г. относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора на първо четене

 

Решение № 94 от 30.01.2020 г. относно: Промяна на цената на купона за обяд и промяна числения състав на персонала в ОП „Ученическо хранене“

 

Решение № 95 от 30.01.2020 г. относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Стара Загора

Приложение

Решение № 96 от 30.01.2020 г. относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Стара Загора за 2020-2023 и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Стара Загора за 2020-2030.

Приложение 1   Приложение 2

Решение № 97 от 30.01.2020 г. относно: Отчитане и приемане на инвестиции за 2019г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК

 

Решение № 98 от 30.01.2020 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

 

Решение № 99 от 30.01.2020 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Решение № 100 от 30.01.2020 г. относно: Избор на представители от Общински съвет Стара Загора за участие в Комисията по безопасност на движението.

 

Решение № 101 от 30.01.2020 г. относно: Попълване съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международно сътрудничество и постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата.

 

Решение № 102 от 30.01.2020 г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2019 година

Приложение

Решение № 103 от 30.01.2020 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2020 год. на територията на ДГС Стара Загора.

 

Решение № 104 от 30.01.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ СК “СПОРТНА    ГИМНАСТИКА“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

 

Решение № 105 от 30.01.2020 г. относно: Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2020-2021 година.

 

Решение № 106 от 30.01.2020 г. относно: Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67154.131.5 /номер по предходен план 131005/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора.

 

Решение № 107 от 30.01.2020 г. относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Х244 в кв. 41 по ПУП на с. Маджерито общ. Стара Загора

 

Решение № 108 от 30.01.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХIII1666,1667 в кв. 4960 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 109 от 30.01.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ370,374 в кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, община  Стара Загора

 

Решение № 110 от 30.01.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3386  в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 111 от 30.01.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV133  в кв. 8 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 112 от 30.01.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV43 в кв. 6 по ПУП на с. Самуилово, община Стара Загора

 

Решение № 113 от 30.01.2020 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот Iкоо в кв. 8 по ПУП на с. Лозен, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 114 от 30.01.2020 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за  изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25- 1791/28.09.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ Iза здравен комплекс, УПИ IIза археологически комплекс, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI в кв. 524 по плана на гр. Стара Загора.

 

Решение № 115 от 30.01.2020 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за  изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1596/29.12.2001 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ VII4561a в кв.326, и Заповед № 118/26.01.1996 г., в частта му за улицa с о.т. 4634 – о.т.4635 по плана на гр. Стара Загора.

 

Решение № 116 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори № 68850.52.5, ПИ № 68850.52.6, ПИ № 68850.52.9, ПИ № 68850.52.10, ПИ № 68850.52.11, ПИ № 68850.52.12, ПИ № 68850.52.13, ПИ № 68850.52.14, ПИ № 68850.52.15 и ПИ № 68850.52.17, местност „Генов кладенец“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-385 от 13.11.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори № 68850.52.5, ПИ № 68850.52.6, ПИ № 68850.52.9, ПИ № 68850.52.10, ПИ № 68850.52.11, ПИ № 68850.52.12, ПИ № 68850.52.13, ПИ № 68850.52.14, ПИ № 68850.52.15 и ПИ № 68850.52.17, местност „Генов кладенец“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-385 от 13.11.2019 г.

 

Решение № 117 от 30.01.2020 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-380 от 20.11.2019 г.  

 

Решение № 118 от 30.01.2020 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.53.2 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-4 от 07.01.2020 г.  

 

Решение № 119 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.59.6 от местност „Вира“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-405 от 29.11.2019 г.

 

Решение № 120 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.19.39 в местност „Овчи кладенец“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-427  от  10.12.2019 г.

 

Решение № 121 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.26.9 от местност „Магарешка поляна“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-432 от 12.12.2019 г.

 

Решение № 122 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.9, местност „Западно от селото“ по  ПНИ на с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-440  от  18.12.2019 год.

 

Решение № 123 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.42 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-3 от 07.01.2020 год.

 

Решение № 124 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  70202.170.542 от  местност „Лозята“ по КККР на с. Сулица, Община  Стара  Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-431 от 12.12.2019 г.

 

Решение № 125 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.9 в местност „Божи рид“ по  КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във  връзка със  Заявление  Вх. № 19-06-414  от  03.12.2019 год.

 

Решение № 126 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.92.38 в местност “Жеков дол“ по КККР на с. Малка Верея, Община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-1 от 07.01.2020 г.

 

Решение № 127 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.2 в местност „Божи рид“ по  КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във  връзка със  Заявление  Вх. № 19-06-415  от  03.12.2019 год.

 

Решение № 128 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.371 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-446 от 30.12.2019 г.

 

Решение № 129 от 30.01.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.92.14 в местност “Жеков дол“ по КККР на с. Малка Верея, Община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-403 от 26.11.2019 г.

 

Решение № 130 от 30.01.2020 г. относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора на второ четене

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали