Решения от Протокол № 7 от 13.02.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 131 от 13.02.2020 г. относно: Приемане на бюджета за 2020 година на Община Стара Загора

Приложения 1-43

 

Решение № 132 от 13.02.2020 г. относно: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование-второ четене

 

Решение № 133 от 13.02.2020 г. относно: Изваждане на дълготрайни материални активи от общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД

 

Решение № 134 от 13.02.2020 г. относно: Промяна на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

 

Решение № 135 от 13.02.2020 г. относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2020г. на  общински търговски дружества със сто процента общинско участие

 

Решение № 136 от 13.02.2020 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Решение № 137 от 13.02.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост чрез делба

 

Решение № 138 от 13.02.2020 г. относно: Изменение на Решение № 2447 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.07.2019 г., в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за продажба на УПИ III 5555, в кв. 35 по плана на гр. Стара Загора.

 

Решение № 139 от 13.02.2020 г. относно: Именуване на улица на територията на село Богомилово, Община Стара Загора

 

Решение № 140 от 13.02.2020 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ XV151 в кв. 56 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 141 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Граф Николай Игнатиев“ № 17, вх. Б, ап. 23 на настанен в него наемател

 

Решение № 142 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“, № 22, апартамент 2 на настанен в него наемател

 

Решение № 143 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, апартамент № 8 на настанен в него наемател

 

Решение № 144 от 13.02.2020 г. относно:   Продажба на УПИ I  в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

 

Решение № 145 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 146 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ,  УПИ VIIIобщ и УПИ IXобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

 

Решение № 147 от 13.02.2020 г. относно:  Продажба на Проектен имот с идентификатор 68850.518.572, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 148 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на  УПИ V-27за паркинг, кв. 656а по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 149 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

 

Решение № 150 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на урегулиран поземлен имот XIІІ13, кв. 2 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 151 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на УПИ IV90  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 152 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора

 

Решение № 153 от 13.02.2020 г. относно: Продажба на УПИ VI107  в кв. 18  по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

 

Решение № 154 от 13.02.2020 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, местност “Берекет могила“,  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-428 от 10.12.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, през ПИ № 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-10318 от 10.12.2019 г.

 

Решение № 155 от 13.02.2020 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-434 от 12.12.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.16.90 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична  общинска  собственост.

 

Решение № 156 от 13.02.2020 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на обект: “Присъединяване към ел. мрежа от „Напорен водоем Средна зона – нов“ до трафопост при „Главен разпределителен водоем  11 000 м3“ на водоснабдителната система на гр. Стара Загора“ през ПИ с идентификатори 68850.508.14, 68850.508.17,  68850.508.19, 68850.508.20  и ПИ 68850.529.2 - „обществен селищен парк, градина“; ПИ с идентификатори 68850.508.16 и 68850.508.22 - „за съоражение на водопровод“, ПИ с идентификатор 68850.508.63 - „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.508.61 - „за алея“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска  собственост, във връзка със Заявление с рег. № 10-01-6230 от 28.11.2019 год.

 

Решение № 157 от 13.02.2020 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.137.292, с нтп - „селскостопански път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.137.3,  във връзка със Заявление  № 10-02-10133 от 03.12.2019 г.

 

Решение № 158 от 13.02.2020 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – изменение на План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-396 от 19.11.2019 год.

 

Решение № 159 от 13.02.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатори 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на  гр. Стара Загора, Заявление 19-11-352 от 29.10.2019 г.

 

Решение № 160 от 13.02.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-10 от 13.01.2020 г.

 

Решение № 161 от 13.02.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  и ел.  схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР  на  гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-353 от 29.10.2019 г.

 

Решение № 162 от 13.02.2020 г. относно: Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора

 

Решение № 163 от 13.02.2020 г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 05.03.2020г.

 

Решение № 164 от 13.02.2020 г. относно: Решение № 108 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-4/11.02.2020 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

Решение № 165 от 13.02.2020 г. относно: Решение № 109 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-3/11.02.2020 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали