Решения от Протокол № 8 от 30.03.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 166 от 30.03.2020 г. относно: Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора – второ четене

 

Решение № 167 от 30.03.2020 г. относно: Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 168 от 30.03.2020 г. относно: Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 169 от 30.03.2020 г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2021 - 2023 година

Доклад     Приложение

Решение № 170 от 30.03.2020 г.  относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020г. на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

 

Решение № 171 от 30.03.2020 г. относно: Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на  „Център за психично здраве - Стара Загора”  ЕООД

 

Решение № 172 от 30.03.2020 г. относно: Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора”  ЕООД

 

Решение № 173 от 30.03.2020 г.  относно: Подновяване на договора за управление на управителя на       „Комплексен онкологичен център - Стара Загора”  ЕООД

 

Решение № 174 от 30.03.2020 г. относно: Подновяване на договора за управление на управителя на „Медицински център-I – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 175 от 30.03.2020 г. относно: Подновяване на договора за управление на управителя на „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД гр.Стара Загора

 

Решение № 176 от 30.03.2020 г. относно: Откриване на общинска  целодневна детска градина, находяща се в  гр. Стара Загора, УПИ-I-3349, кв. 7502 по ПУП на Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.988.

 

Решение № 177 от 30.03.2020 г. относно: Откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи.

 

Решение № 178 от 30.03.2020 г. относно: Преобразуване  на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021година.

 

Решение № 179 от 30.03.2020 г. относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за партньорство с училище «Глемен», гр. Фредрикщат, Норвегия за изпълнение на проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/

 

Решение № 180 от 30.03.2020 г. относно: Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година. 

 

Решение № 181 от 30.03.2020 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение

Решение № 182 от 30.03.2020 г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г.

Приложение

Решение № 183 от 30.03.2020 г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година            

Приложение

Решение № 184 от 30.03.2020 г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2019 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Приложение

Решение № 185 от 30.03.2020 г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2019 година

Приложение

Решение № 186 от 30.03.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на М. Е. Георгиева

 

Решение № 187 от 30.03.2020 г. относно:  Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./.

 

Решение № 188 от 30.03.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55“

 

Решение № 189 от 30.03.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездноно ползване на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Хара СЗ“

 

Решение № 190 от 30.03.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ - БЕРОЕ“ гр. Стара Загора 

 

Решение № 191 от 30.03.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот – публична общинска собственост на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ“ гр. Стара Загора 

 

Решение № 192 от 30.03.2020 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА БЕРОЕ“ гр. Стара Загора   

 

Решение № 193 от 30.03.2020 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 16701.105.52 в землището на с. Горно Ботево, община и област Стара Загора

 

Решение № 194 от 30.03.2020 г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор и фоайе към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)

 

Решение № 195 от 30.03.2020 г. относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 2, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение № 196 от 30.03.2020 г. относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Билетна каса № 3, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение № 197 от 30.03.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ III774, УПИ IV775, УПИ V776 и УПИ VІ777 в кв. 511 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора 

 

Решение № 198 от 30.03.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I211 в кв. 58 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 199 от 30.03.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ33 в кв. 5 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

 

Решение № 200 от 30.03.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ425  в кв. 25 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 201 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX419 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 202 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ63  в кв. 34 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

Решение № 203 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I14 в кв. 5 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

 

Решение № 204 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX491 в кв. 9 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

 

Решение № 205 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV189 в кв. 32 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 206 от 30.03.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV310  в кв. 44 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 207 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ № 22, апартамент 72  на настанен в него наемател

 

Решение № 208 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 43 на настанен в него наемател

 

Решение № 209 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIII – частна общинска собственост в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

 

Решение № 210 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ ІVобщ в кв.502а – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 211 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на  УПИ ІV625 в кв. 6 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение № 212 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 86 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 213 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на  УПИ І625 в кв. 4 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение № 214 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 215 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение № 216 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на  УПИ І656 в кв. 13 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение № 217 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 218 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 219 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

 

Решение № 220 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

 

Решение № 221 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

 

Решение № 222 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ IVобщ  в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

 

Решение № 223 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ,УПИ IIIобщ,УПИ VIIобщ, УПИ VIIIобщ и УПИ IХобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 224 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на  УПИ І1030 в кв. 31 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

 

Решение № 225 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/;  55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

Решение № 226 от 30.03.2020 г. относно:  Продажба на УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610, УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612  в кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 227 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

 

Решение № 228 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ VIобщ в кв. 74 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 229 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ за комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

 

Решение № 230 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/ и 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение № 231 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

 

Решение № 232 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/, 77431.45.10 /номер по предходен план 045010/ и 77431.47.25 /номер по предходен план 047025/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 233 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/ и 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

 

Решение № 234 от 30.03.2020 г. относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 235 от 30.03.2020 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 236 от 30.03.2020 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70 по Протокол № 4 от 19 декември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 237 от 30.03.2020 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 123 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 238 от 30.03.2020 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.121.250, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.121.442,  Заявление   вх. № 10-02-6507 от 15.08.2019 г.

 

Решение № 239 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-16 от 28.01.2020 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.117.232 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 68850.118.443 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 68850.118.442 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, Заявление  Вх.№10-02-736 от 28.01.2020г.  

 

Решение № 240 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-17 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 31276.106.44 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 31276.107.136 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 31276.102.130 – местен път „територия на транспорта“, Заявление  Вх.№10-02-737 от 28.01.2020г.  

 

 

Решение № 241 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 44851.308.150, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-13 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ № 308.501 – „улица – земеделска територия“ и улица с о.т. 24 и о.т. 25 – „урбанизирана територия“, Заявление  Вх.№10-02-8668 от 30.10.2019г.  

 

Решение № 242 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.258.9530, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-27 от 04.02.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през имоти „общинска публична“ територия - ПИ с идентификатор № 68850.258.593 – „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“ и ПИ с идентификатор № 68850.258.9520 – „За второстепенна улица“, Заявление с Вх.№10-02-1890 от 02.03.2020г. 

 

Решение № 243 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.41.11, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-43 от 18.02.2020 г.   

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.41.909, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление   вх. № 10-02-1426 от 18.02.2020 г.   

 

Решение № 244 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-44 от 18.02.2020 г.

 

Решение № 245 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 301.274, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-34 от 11.02.2020 г.

 

Решение № 246 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 44851.68.1, местност „Градината“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-18 от 28.01.2020 г.

 

Решение № 247 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.19, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-38 от 13.02.2020 г.

 

Решение № 248 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.21, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-42 от 18.02.2020 г.

 

Решение № 249 от 30.03.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.20, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-37 от 13.02.2020 г.

 

Решение № 250 от 30.03.2020 г. относно: Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за два броя тръбни кладенеца в поземлен имот с идентификатор 69794.19.8 в с. Стрелец – публична общинска собственост.

 

Решение № 251 от 30.03.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“ гр. Стара Зеагора

 

Решение № 252 от 30.03.2020 г. относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещо възможността за провеждане заседанията на комисиите при съвета, чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления.

 

Решение № 253 от 30.03.2020 г. относно: Именуване на улица на територията  на град Стара Загора, квартал К.Ганчев

 

Решение № 254 от 30.03.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. Н. Вътев

 

Решение № 255 от 30.03.2020 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Р. П. Папазов

 

Решение № 256 от 30.03.2020 г. относно: Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора –второ четене

 

Решение № 257 от 30.03.2020 г. относно: Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене

 

Решение № 258 от 30.03.2020 г. относно: Освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали