Решения от Протокол № 9 от 30.04.2020

Размер на шрифта: A A A

Решение № 259 от 30.04.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –първо четене.

 

Решение № 260 от 30.04.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение № 261 от 30.04.2020 г. относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение № 262 от 30.04.2020 г. относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене.

 

Решение № 263 от 30.04.2020 г. относно: Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси.

 

Решение № 264 от 30.04.2020 г. относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за  2020 година

 

Решение № 265 от 30.04.2020 г. относно: Дарение за УМБАЛ“ Проф. Д-р Ст. Киркович“ гр.Стара Загора на анестезиологичен апарат и промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в  разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година

 

Решение № 266 от 30.04.2020 г. относно:  Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на  „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора

 

Решение № 267 от 30.04.2020 г. относно: Даване съгласие за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Решение № 268 от 30.04.2020 г. относно: Предприемане на действия за запазване транспортното обслужване на Община Стара Загора от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  и „Зара бус“ ООД, в условията на пандемия на COVID-19 и произтичащите от нея обстоятелства, по изплащане на компенсации от общински бюджет за продажба на абонаментни карти за ученици и пенсионери на база обем продажби за месец януари 2020 г.

 

Решение № 269 от 30.04.2020 г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2020г.

Приложение 1-2

Решение № 270 от 30.04.2020 г. относно:  Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година  

Решение № 271 от 30.04.2020 г. относно: Предоставяне за  безвъзмездно ползване на СНЦ “Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора на имот – публична общинска собственост

Решение № 272 от 30.04.2020 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 276 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на имот с проектен идентификатор 68850.504.6647 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 273 от 30.04.2020 г. относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Билетна каса № 2, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение № 274 от 30.04.2020 г. относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост – Билетна каса № 3, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

 

Решение № 275 от 30.04.2020 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І519  в кв. 40 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 276 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ116  в кв. 17 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 277 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV5458  в кв. 290 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 278 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X16 в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 279 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I228 в кв. 3 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

 

Решение № 280 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV58 в кв. 29 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 281 от 30.04.2020 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV2216 в кв. 49а по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 282 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот, заедно с находящата се в него сграда - Младежки дом с ритуална зала, с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 283 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на едноетажна сграда, находяща се в УПИ Iгжс, пл. № 502, кв. 46 по плана на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение № 284 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ XIIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

 

Решение № 285 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение № 286 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на гараж № 9, гараж № 10 и складовете към тях, находящи се в жилищен блок, разположен в УПИ Iгжс, кв. 46 по плана  на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение № 287 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

 

Решение № 288 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот І - Дом за деца, кв. 38 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 289 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ XX594 в кв. 73 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 290 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

Решение № 291 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ XI199  в кв. 99 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 292 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ X и УПИ XI в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

 

Решение № 293 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ VII905 в кв. 111 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 294 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ в кв. 45 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

 

Решение № 295 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

Решение № 296 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план: 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план: 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

 

Решение № 297 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

Решение № 298 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/; 24482.102.6 /номер по предходен план 102006/ и 24482.112.4 /номер по предходен план 112004/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 299 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 36899.32.25 /номер по предходен план: 032025/; 36899.36.6 /номер по предходен план: 036006/ и 36899.204.3 /номер по предходен план: 204003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

 

Решение № 300 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.56.41 /номер по предходен план: 056041/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на     с. Козаревец, Община Стара Загора

 

Решение № 301 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 54314.21.11 /номер по предходен план: 021011/; 54314.79.32 /номер по предходен план: 079032/ и 54314.89.3 /номер по предходен план: 089003/  - частна общинска собственост, находящи се в землището на    с. Остра могила, Община Стара Загора

 

Решение № 302 от 30.04.2020 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

 

Решение № 303 от 30.04.2020 г. относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VII – 866 и УПИ XVI в кв. 643 “Железник“ и улица с о. т. 276 – о. т. 147, одобрен с Решение № 919/25.05.2017 г. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 304 от 30.04.2020 г. относно: Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на с. Казанка, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ XІV – 67 в кв.7 и улица с о. т. 37 – о. т. 38, одобрен със Заповед № 655/06.08.1984 г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

Решение № 305 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.48.51 и ПИ с идентификатор № 68850.48.52, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-63 от 10.03.2020 г.   Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.48.840, с НТП - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност “Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-2239 от 12.03.2020 г. 

 

Решение № 306 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.111.13, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-80 от 26.03.2020 г.   Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.112.155, с НТП - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.112.151, с НТП – „за местен път“, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, Заявление Вх. № 10-02-2651 от 26.03.2020 г. 

 

Решение № 307 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 210.69, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-57 от 02.03.2020 г.

 

Решение № 308 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор № 44851.31.121, местност „Йовлаза“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-66 от 10.03.2020 г.

 

Решение № 309 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 46417.86.26, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-75 от 17.03.2020 г.

 

Решение № 310 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 46417.107.23, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-65 от 10.03.2020 г.

 

Решение № 311 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.113.2, местност „До село“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-50 от 21.02.2020 г.

 

Решение № 312 от 30.04.2020 г.  относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.42.32, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-58 от 02.03.2020

 

Решение № 313 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 52252.17.87, ПИ с идентификатор № 52252.17.88 и ПИ с идентификатор № 52252.17.89, местност „Стамболов хан“, землище на с. Ново Село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-62 от 10.03.2020г.

 

Решение № 314 от 30.04.2020 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 301.29, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-64 от 10.03.2020 г.

Решение № 315 от 30.04.2020 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.33.926 в местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

 

Решение № 316 от 30.04.2020 г. относно: Сформиране на Временни комисии за извършване на проверка на всички общински търговски дружества

 

Решение № 317 от 30.04.2020 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на с. Еленино, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VІ читалище, кметство и книжарница в кв.13, одобрен със Заповед № 1687/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

Решение № 318 от 30.04.2020 г. относно: Определяне на конкретния размер на еднократна финансова подкрепа съгласно ПУРПФПНОДТОСЗ.

 

Решение № 319 от 30.04.2020 г. относно: Даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ (РИЦ)

 

Решение № 320 от 30.04.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

 

Решение № 321 от 30.04.2020 г. относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора – второ четене.

 

Решение № 322 от 30.04.2020 г. относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене.

Решение № 323 от 30.04.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху от имот  - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44 в гр. Стара Загора

 

Решение № 324 от 30.04.2020 г. относно: Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали