Покана от Община Стара Загора за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Размер на шрифта: A A A
Покана от Община Стара Загора за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Пилотната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз (наричан за краткост по-долу „Проекта“). Главната цел на Проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

Проектът включва изпълнението на мерки от общинските програми за подобряване на качеството на въздуха в шест български общини – Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Фокусът на дейностите по Проекта е към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и/или въглища.

Проектът предвижда в град Стара Загора да се подменят отоплителните уреди на 1037 домакинства, което ще се изпълни в две последователни фази:

- първa, Пилотна фаза, по време на която ще се приложи за първи път разработеният подход за подмяна на отоплителните уреди в 80 домакинства.
- вторa, Основна фаза, по време на която ще се подменят отоплителните уреди на 957 домакинства.

Целта е през Пилотната фаза да се тества на практика разработеният инструментариум за реализация на проекта и на база на натрупания опит при необходимост да се усъвършенства разработеният механизъм за Основната фаза.

Община Стара Загора публикува за обществени консултации разработения проект на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Стара Загора с всички изисквания, документи за кандидатстване, критериите за допустимост и за класиране на кандидатите и всички други изисквания, включени в настоящата покана. Беше проведена и кръгла маса за обсъждане на предложението. Финалният вариант на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата, в който са взети предвид и предложения от обществените консултации, е публикуван на следната интернет страница: https://www.starazagora.bg/bg/sabitiya.

ВАЖНО! Настоящата покана се отнася за ПИЛОТНАТА ФАЗА на проекта.

Кандидати, които са подали документи за участие по настоящата покана, но не са класирани, могат да бъдат кандидати и по поканите по Основната фаза, с вече подадените документи по настоящата покана. При необходимост от модификация на документите и/или условията за кандидатстване в Основната фаза, тези кандидати ще бъдат своевременно информирани за настъпилите промени и евентуална необходимост от подаване на допълнителни документи и/или информация.

1. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Началната дата за кандидатстване е 20.01.2020 г.

Крайният срок за приемане на документите за кандидатстване е 20.03.2020 г.

2. КАКВО СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПО ПРОЕКТА

Всеки от одобрените кандидати за участие в Пилотната схема ще получи безвъзмездно:

1. доставката, внасянето до мястото на монтажа и монтажа на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат. Конкретният брой на отоплителното оборудване от всеки вид, което ще се предостави на домакинствата по настоящата покана за Пилотната фаза, е посочен в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в общината (Таблица 9. Предложение за разпределение на отоплителните уреди по квоти за пилотната схема), а техническо описание за всеки вид оборудване е представено в т. II. „Видове допустими отоплителни уреди“ по Схемата.;

2. демонтажа на съществуващото старо отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището и предаването му за рециклиране;

3. петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставеното и монтирано ново отоплително оборудване, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика;

4. годишен технически профилактичен преглед и профилактика на доставеното ново отоплително оборудване – еднократно в периода след първия отоплителен сезон и преди втория отоплителен сезон, считано от доставката и монтажа на новото отоплително оборудване;

5. предоставяне на инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително оборудване на български език, заедно с доставката на новото отоплително оборудване;

6. обучение на място при доставката и монтажа на новото отоплително оборудване за неговата експлоатация и поддръжка.

Всички останали разходи, в т. ч. изграждане/ ремонт на вътрешна инсталация за отопление на водна риза; разходи за изграждане и присъединяване към външна инсталация за свързване към централната газопреносна мрежа, както и други разходи, свързани с газификацията на имота, са за сметка на кандидата.

3. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

(КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПИЛОТНАТА ФАЗА)

По настоящата покана могат да кандидатстват само физически лица, като всеки кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

Да е собственик/съсобственик на жилище, за отоплението на което се използва отоплителен/и уред/и на дърва и/или въглища. Жилището да се намира на адрес, попадащ в териториалния обхват, посочен в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в общината.
Да осигури съгласие от съсобственик/съсобственици на жилището, в което ще се сменя старото отоплителното оборудване с ново отоплително оборудване, в случай че кандидатът, който подава документите за кандидатстване, притежава по-малко от 51% от идеалните части на имота (това изискване се прилага, ако има такъв съсобственик/съсобственици). Съгласието се осигурява чрез подписване на декларация по образец от съсобственик/съсобственици, които заедно с кандидата притежават най-малко 51% от идеалните части на жилището.
Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.
- Във Формуляра за кандидатстване кандидатът да е заявил желание за безвъзмездно получаване на точно определено допустимо ново отоплително оборудване от посочените видове отоплително оборудване в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Не се допуска кандидатът да заяви за получаване друг вид отоплително оборудване и повече на брой отоплително оборудване, освен посоченото в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Всеки кандидат има право да посочи един вид отоплително оборудване на пелети и един вид отоплително оборудване на природен газ, като в този случай във Формуляра за кандидатстване посочва кое е първото и кое е второто му предпочитание.
- Да е запознат и да декларира съгласие със съдържанието на проекта на договор с общината, който кандидатът следва да подпише впоследствие за доставката, монтажа и гаранционно обслужване на новите отоплителни уреди, в т. ч. съгласие за безвъзмездно предаване на старите отоплителните уреди на дърва и/или въглища на общината с цел тяхното последващо рециклиране. Към настоящата покана в Приложение №4 са публикувани три типови договора – за доставка и монтаж на топловъздушна камина на пелети; за доставка и монтаж на камина на водна риза на пелети/котел на пелети; за доставка и монтаж на отоплително оборудване на природен газ (двуконтурен котел или газови конвектори).
- Да е съгласен доброволно да предостави своите лични данни за използване за целите на кандидатстването във връзка с изискванията на законодателството за защита на личните данни. В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), считано от 25 май 2018 г. в такива случаи се подписва Уведомление за поверителност. Уведомление за поверителност се подписва и от съсобственик/ци на имота, в който се доставя новото отоплително оборудване, в случаите посочени в настоящата покана.
- Да не е използвал безвъзмездно финансиране от национални или общински програми, или програми на ЕС или други програми за закупуване или предоставяне на отоплителни уреди.
- Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред/и.
- Да е подал за участие в Схемата правилно попълнен Формуляр за кандидатстване (по образец) с приложени към него документи и декларации.
- Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ, да има технически достъп за доставка на природен газ от лицензирано газоразпределително дружество чрез централна газоразпределителна мрежа.
- Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ за жилища, които са извън пряк достъп до централна газоразпределителната мрежа, да има техническа възможност за доставка на природен газ за отопление от лицензираното газоразпределително дружество.
- Само за кандидати, на които имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път, трябва да има Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост

Ако даден кандидат не отговаря на посочените по-горе критерии за допустимост, той не може да получи регистрационен номер и да участва в класирането по настоящата покана за Пилотната фаза!!!

4. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО

За да участва в класирането по настоящата покана, всеки кандидат трябва да представи:

1. Формуляр за кандидатстване – попълнен правилно и в пълнота (може да се попълни предварително или да се попълни на място в центъра за прием на документи);

2. Подписани декларации, които са приложение към Формуляра за кандидатстване;

3. Документ от газоразпределителното дружество „Овергаз“, удостоверяващ, че има техническа възможност за присъединяване на имота към изградената газоразпределителна мрежа на населеното място – документът се прилага само от кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ;

4. Документ от газоразпределителното дружество „Овергаз“, удостоверяващо техническа възможност за доставка до имота на компресиран природен газ, в случай че до имота на кандидата няма изградена централна газоразпределителна мрежа и кандидатът е оборудвал имота с необходимото оборудване за съхранение на природен газ - документът се прилага само от кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ;

5. Копие от Решението на Общото събрание на етажната собственост за газификация, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост – документът се прилага само от кандидати, които желаят да преминат към отопление на природен газ и на които имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път.

Образците на Формуляр за кандидатстване и на декларациите могат да се намерят на следния интернет – http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.aspx

5. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

КОНСУЛТАЦИИ.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа в центъра на общината за прием на документите на следния адрес:

гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, партер.

При подаване на документите в центъра за прием на документите всеки кандидат представя за проверка на място:

1. лична карта на кандидата – оригинал за проверка;

2. копие на удостоверение за настоящ адрес (само за кандидати, които кандидатстват за смяна на отоплителен уред в имот, който за тях се явява „настоящ“ адрес);

3. копие на документ за собственост на имота, за който се кандидатства за смяна на отоплителния уред (нотариален акт, и/или удостоверение за ползване, съгласно Закона за устройство на територията, и/или договор за делба, и/или удостоверение за наследници и др. приложими документи). Оригиналите се представят за сверка.

В центъра за прием на документи могат да се предоставят консултации на кандидатите – както относно изискванията и документите за кандидатстване, така и относно подходящия отоплителен уред от посочените в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за конкретното жилище, за което се кандидатства. За улеснение на кандидатите, заедно с настоящата покана за кандидатстване е публикуван и електронен калкулатор, за да могат кандидатите сами да изчислят най-подходящия отоплителен уред за нуждите на домакинството. За целта кандидатите трябва да въведат в електронния калкулатор съответната информация.

Формуляр за кандидатстване се приема и регистрира само, ако е попълнен правилно и в пълнота с приложени към него всички изискуеми документи. При подаване на Формуляра за кандидатстване и документите към него, експертите на общината в центъра за прием на документи правят пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и декларации и документи към него, като всички данни от Формуляра за кандидатстване се попълват на място от експертите на общината и в електронен формат. При необходимост от оказване на помощ на кандидатите, определени раздели от Формуляра за кандидатстване или целият Формуляр за кандидатстване може да се попълни на място с помощта на експерти от общината в центъра за приемане на документи по настоящата покана. В случай че даден кандидат е необходимо да набави информация за допопълване на Формуляра за кандидатстване, както и да набави липсващи документи, експертите от центъра за прием на документи консултират на място кандидата. Кандидатът може да набавя и да представя допълнително необходимите информация и липсващи документи в цялата им пълнота до крайния срок за кандидатстване, посочен по-горе в раздел 1.

Гражданите могат да задават въпроси по електронен път и на следния адрес:

[email protected]

Експертите от центъра за прием на документи отговарят на зададените по електронна поща въпроси, като периодично на интернет страницата на общината, където е публикувана настоящата покана, се представят отговорите на най-често задаваните от гражданите въпроси относно кандидатстването, в рубриката „отговори на най-често задаваните въпроси“.

6. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите, които отговарят на всички приложими критерии за допустимост, посочени в раздел 3 по-горе, ще се оценяват чрез прилагане на система от критерии за приоритизиране, като по-долу са представени точките, които може да получи даден кандидат, ако отговаря на съответния критерий. Информацията, попълнена от кандидата във Формуляра за кандидатстване, необходима за присъждане на съответния брой точки, се потвърждава от кандидатите чрез подписване на декларация. Впоследствие общината проверява истинността на декларираната информация чрез компетентните органи, чрез проверки на място и/или изискване на съответни документи от компетентни органи и/или от кандидата.

Ще бъде приложена следната критериална система за класиране на кандидатите:

 Критерий 1. Наличие в домакинството на:

Дете до и на 3-годишна възраст – 2 точки
Лице с увреждания до и на 18 години – 2 точки
Лице с увреждания над 18 години – 1 точка
Лица на възраст над 70 години – 2 точки

Максималният брой точки по този критерий е 7 точки.

Информацията, представена в декларацията по образец може да се провери впоследствие чрез представяне от кандидата/крайния бенефициент и/или от компетентните институции при поискване от общината на следните документи:

адресна регистрация, удостоверена от лична карта или удостоверение от общината за настоящ адрес, издадено от общината преди датата на подаване на Формуляраза кандидатстване;
копие от личната карта/удостоверение за настоящ адрес на родител и копие от акт за раждане на детето;
решение от ТЕЛК/НЕЛК;
копие от личната карта/удостоверение за настоящ адрес на лицето, което е на възраст над 70 години (Кандидатът декларира, че в имота, за който се кандидатства за смяна на отоплителния уред, живее лице, навършило 70 години към датата на подаване на документите за кандидатстване по Пилотната схема).

Критерий 2. Брой лица, които ще се отопляват с отоплителния уред, за който се кандидатства

1 лице – 1 точка
2 лица – 2 точки
3 лица – 3 точки
4 и повече лица – 4 точки

Максималният брой точки, който може да се присъди по този критерий е 4 точки.

Информацията, представена в декларацията по образец, необходима за оценката по този критерий, може да се провери от общината в съответните служби или чрез представяне от кандидата при поискване от общината на следните документи:

за пълнолетни лица - документ за регистрация по постоянен адрес (копие от лична карта) или удостоверение от общината за настоящ адрес (Кандидатът декларира броят на лицата, които живеят в имота, към датата на подаване на документите за кандидатстване по Пилотната схема);
за непълнолетните лица - копие от акт за раждане.

Критерий 3. Енергийна ефективност на жилището

По този критерий ще се присъждат точки поотделно за топлоизолацията на стените на жилищата и за поставена дограма, която осигурява добра топлоизолация:

Жилището е с външна топлоизолация на стените – 1 точка
Жилището е с топлоизолираща дограма – 1 точка

Максималният брой точки по този критерий е 2 точки.

Информацията, представена в декларацията по образец, необходима за оценката по този критерий, може да се провери впоследствие чрез представяне от кандидата/крайния бенефициент при поискване от общината на:

- енергиен паспорт на сградата, издаден съгласно нормативната уредба или, чрез нарочна проверка с посещение в Имота на представители на общината за удостоверяване на декларираните обстоятелства.

За всички кандидати, подали документи за кандидатстване за конкретен вид отоплително оборудване, се прави отделно класиране, т.е. класирането е поотделно за всяка квота (квота е определеният в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата брой отоплителни уреди от всеки вид, които ще се предоставят на одобрените кандидати). Кандидатите се класират според получения брой точки, като за участие по настоящата покана се класират кандидатите, получили най-голям брой точки. В случай на равен брой точки на двама или повече кандидати, предимство се дава на кандидата, получил повече на брой точки по първия, след това по втория, след това по третия и т. н. критерии за класиране на кандидатите. В случай че за дадена квота няма достатъчен брой кандидати, за да я запълнят, общината запазва правото си да обяви нова покана за кандидатстване в рамките на Пилотната фаза.

7. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите от работата на оценителната комисия на общината за класирането на кандидатите се оповестява на интернет – страницата на общината в четиринадесет дневен срок от изтичане на крайния срок за кандидатстване - до 03.04.2020 год.

С оглед защита на личните данни, за всеки кандидат се публикува регистрационният номер, под който е заведен Формулярът за кандидатстване, който е подал, и броят на получените от него точки по критериите за приоритизиране. За всяка квота отоплителни уреди (така, както са посочени в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата) се публикува списъкът от класирането на кандидатите според броя получени точки, както и одобрените кандидати за участие в Пилотната фаза.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Общината ще покани одобрените за участие в Пилотната фаза кандидати за подписването на договор с общината за безвъзмездното получаване на отоплителното оборудване и услугите, посочени в раздел 2 по-горе. В зависимост от вида отоплителен уред, се подписва:

            1. договор за топловъздушна камина на пелети, или

            2. договор за пелетна камина на водна риза или за пелетен котел и до два броя стоманени панелни радиатора (ако се кандидатства за такива), или

            3. договор за отоплително оборудване на природен газ (до два броя конвектори или двуконтурен котел с до два броя стоманени панелни радиатора).

В случай че до подписването на договор за участие в Пилотната фаза даден одобрен за участие кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за участие в Пилотната схема за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди. Стремежът на общината е сключването на договор да е достатъчно време преди началото на отоплителния сезон.

Начална дата: понеделник, 20 януари 2020

Крайна дата: петък, 20 март 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали