В Община Стара Загора събират предложения за културния календар

Размер на шрифта: A A A

От Община Стара Загора канят културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2020 г. Предложенията се очакват до 15.11.2019 г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика. Той отразява поетите от местната власт ангажименти за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективно разпределение на общинския бюджет за 2020 г.

Вътрешна комисия от експерти от отдел „Култура“ на Община Стара Загора и представители на културните институти и организации разглежда всички постъпили предложения и изготвя становище, което предлага за последващо разглеждане и одобрение в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията.

При разработването и обсъждането на Календара за 2020 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и неговото опазване и съхранение, както и към различните инициативи на Министерството на културата и други държавни институции.

Културният календар има за цел да подкрепя и стимулира културни дейности които:

1. Осигуряват широк достъп до културния продукт и повишават интереса към културните организации на територията на общината;

2. Съдействат за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона;

3. Стимулират иновативни практики в създаването на културния продукт;

4. Създават условия за развитие на творческите индустрии;

5. Подкрепят създаването на интегриран туристически продукт на база богатото културно-историческо многообразие в района;

6. Стимулират за развитието на гражданската инициатива в областта на културата, изкуството и туризма;

7. Създават условия за синхронизиране на културната политика на Община Стара Загора в съответствие с европейските практики и стандарти;

8. Насърчават международните контакти и културен обмен;

9. Спомагат за децентрализацията на културния живот;

10. Подкрепят усвояването на нови територии и културни пространства;

11. Представляват дебютни проекти, основаващи се на иновативни идеи и практики;

12. Развиват любителското творчество и изкуството, насочено към деца и младежи;

13. Разчитат на високо качество и креативност;

14. Създават условия за равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;

15. Разчитат на устойчивост на резултатите;

16. Характеризират се с целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

За всяка отделна инициатива се попълва отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по публикуваните на сайта на общината образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения трябва да бъдат подадени и на хартиен носител, и по електронен път на имейл: [email protected]

Формуляр за предложения

Формуляр за бюджет

След обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателният му вид.

 

 

Начална дата: сряда, 09 октомври 2019

Крайна дата: петък, 15 ноември 2019

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали