Секретар на Община Стара Загора

Секретар на Община Стара Загора

Делян Нейков Иванов

Стая 211
Телефон (042) 614 630, 600 767
Електронна поща  [email protected] 

Юрист. Завършва специалност „Право“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и следдипломна квалификация по „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажант в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Правна“ и законодателен сътрудник към „Студентска програма за законодателни проучвания“ на Народното събрание на Република България. Младши адвокат към Софийска адвокатска колегия. От 2012 г. работи като експерт „Правно обслужване“ при Община Стара Загора, а от 2015 година до момента е Секретар на Общинска администрация. Владее английски и руски език.

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура, на подчиненост към него;
 4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 7. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 8. организира оценяването на изпълнението на служителите в общинската администрация;
 9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 10. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 11. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в частта за административното, информационното и електронно обслужване;
 12. отговаря за финансовото и стопанското обслужване на кметствата и останалите населени места;
 13. отговаря за опазване на обществения ред и управление при кризи;
 14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 15. изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали