Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Уважаеми хотелиери,
Със Заповед № Т-РД-04-10 / 11.06.2019 г. на министъра на туризма е утвърден нов образец на регистър за настанените туристи в местата за настаняване, който е с ново съдържание на данните за настанените лица и за реализираните от тях нощувки.
Воденето на регистъра по утвърдения образец е задължително.
Образецът на регистъра може да намерите по-долу в информацията, както и на сайта на Министерството на туризма, секция ЕСТИ.
 
Образци
 
 
За допълнителна информация
Г. Банова, стая 601, Община Стара Загора
телeфон (042) 614 621, електронна поща [email protected]
 


Горещ телефон
за сигнали