Одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж на основание на чл. 154, ал. 6 от ЗУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документи за собственост.- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие.- Разрешение за строеж - копие.- Инвестиционен проект по всички необходими части с приложена Оценка…

Одобряване на План за управление на строителни отпадъци (ПУСО), План за безопасност и здраве (ПБЗ)

Документи, които се прилагат към заявлението:1. Копие от влязло в сила Разрешение за строеж; 2. ПУСО (план за управление на строителните отпадъци) - съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци…

Допускане отклонения на одобрен проект към издадено разрешение за строеж

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост: нотариален акт или за учредено право на строеж - копие.- Удостоверения за наследници (при необходимост).- Разрешение за строеж (оригинал).- Инвестиционен проект…

Издаване на Акт за узаконяване на строеж

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документи за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж - копие.- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие.- Одобрен инвестиционен проект…

Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти за узаконяване на строеж

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;- Договор с нотариална заверка…

Извадка - копие от действащ ПУП

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост (нотариален акт или договор за учредено право на строеж); - Удостоверение за наследници (при необходимост); - Други документи; - Документ…

Горещ телефон
за сигнали