Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -51.29 KB

Заявление -236.76 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид;
- Скица, проект на исканото изменение в цифров и графичен вид;
- Документи по чл. 58 ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.

Срок: 30 дни


Такса:
Таксата за нанасяне на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/ са:
- За един поземлен имот – 50.00 лв.;
- За повече от един поземлен имот в границите на един масив – 100.00 лв.

Горещ телефон
за сигнали