Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Горещ телефон
за сигнали