Допускане отклонения на одобрен проект към издадено разрешение за строеж

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата46.86 KB

Заявление231.95 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документ за собственост: нотариален акт или за учредено право на строеж - копие.
- Удостоверения за наследници (при необходимост).
- Разрешение за строеж (оригинал).
- Инвестиционен проект по всички части.
- Нотариално заверени декларации - съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 във връзка с чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.
- Квитанция за платена такса.

Срок: 7 дни

Такси:

1. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи, както следва:

- за гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- за селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- за всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- за стопански сгради по чл.45 от ЗУТ и оранжерии – 0.80 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;

2. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за строежи от основното или допълващото застрояване - за преустройства и пристройки, както следва;

- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.80 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;:

3. За извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за ограда по една регулационна граница - 10.00 лв.;

4. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за ограда по една регулационна граница - 10.00 лв.;

5. За извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за проводи и линейни обекти - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв.;

6. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за проводи и линейни обекти - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв.;

7. За извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за газифициране на обекти – 100.00 лв.;

8. За съгласуване и ободряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за газифициране на обекти - 100.00 лв.;

9. За извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100.00 лв.;

10. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100.00 лв.;

11. За извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за благоустрояване - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв.;

12. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен" за благоустрояване - 1 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв.;

13. За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "идеен" - 50% от таксите по точки от 1 до 12.

Горещ телефон
за сигнали