Издаване на Акт за узаконяване на строеж

Образци
Заявление за издаване на акт за узаконяване на строеж

Необходими документи
- Заявление за издаване на акт за узаконяване на строеж
- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж /копие/
- Удостоверение за наследници /копие /- при необходимост
- Одобрен инвестиционен проект по всички необходими части, с приложена Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма или с приемане от ОбЕСУТ
- Извадка от действащ План за застрояване
- Скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Разрешение за ползване на обект или Протокол обр. 16 при узаконяване преустройство на съществуваща сграда или част от нея
- Заявление в сроковете по § 184 от ЗУТ - Констативен протокол, Становище на гл. архитект, Наказателно постановление, Документ за платена глоба
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 7 дни

Такса
Таксата за издаване на акт за узаконяване е таксата за издаване на разрешение за строеж, умножена по три.

Такса за издаване на разрешение за строеж
1. за нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища- 2.00 лв. /кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв. /кв.м. – РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв. /кв.м. – РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- За стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ, както и за оранжерии – 0.50 лв. /кв.м. – РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
- За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект
- За благоустрояване – 1.00 лв. /кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
2. за вътрешно преустройство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища –  1.20 лв. /кв.м. – РЗП, но не по-малко от 100.00 лв.
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв. /кв.м. за РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали