Издаване на Предписание за срока и условията на възстановителните работи при авария

Образци
Заявление за издаване на предписание за срока и условията на възстановителните работи при авария

Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 4, ал. 2 и 4

Необходими документи
- Заявление за издаване на предписание за срока и условията на възстановителните работи при авария
- План-схема на разкопавания участък
- Документ за внесен депозит по Приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 3 дни

Такса
Таксата за издаване на предписание при авария е 50.00 лв.

Банкова сметка - такса
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Депозит
Депозитът се определя по цени, определени в приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Стара Загора:

  1. Възстановяване на пътна настилка - 140.00 лв. /кв.м./
  2. Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи - 40.00 лв. /кв.м./
  3. Възстановяване на настилка от плочи - 60.00 лв. /кв.м./
  4. Възстановяване на бордюри - 35.00 лв. /на м/

Банкова сметка - депозит
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG65 UNCR 7000 3322 2363 87

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали