Издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси

Образци
 
Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2
 
Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси  
- Разрешение за строеж /копие/, ако е издадено преди 31.01.2018 г.
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /образец № 2/, ако е издаден преди 31.01.2018 г. 
- Количествена сметка
- Проект за временна организация на движението около строежа
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 

Срок за предоставяне на услугата - 5 дни

Такса

  • Таксата за издаване на разрешение за извозване на земни маси е 50.00 лв.

  • Цената за депониране на земни маси и хумус е 1.00 лв. /м³​
Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 

Разрешение за извозване на изкопни земни маси се издава от отдел „Кадастър и регулация“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали