Издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси

Образци
 
Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2
 
Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси  
- Разрешение за строеж /копие/, ако е издадено преди 31.01.2018 г.
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /образец № 2/, ако е издаден преди 31.01.2018 г. 
- Количествена сметка
- Проект за временна организация на движението около строежа
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 

Срок за предоставяне на услугата - 5 дни

Такса

  • Таксата за издаване на разрешение за извозване на земни маси е 50.00 лв.

  • Цената за депониране на земни маси и хумус е 1.00 лв. /м³​
Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 

Разрешение за извозване на изкопни земни маси се издава от отдел „Кадастър и регулация“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали