Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -40.65 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);
- Договор за наем;
- Одобрен проект по всички необходими части;
- Одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Документ за платена такса.

Срок:
14 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. е 50.00 лв.
Таксата за издаване на разрешение за поставяне на кулокран е 250.00 лв. за 1 брой.

Горещ телефон
за сигнали