Издаване на Скица на недвижим имот и скица за линеен обект

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -39.54 KB

Заявление -289.52 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
-Удостоверение за наследници (копие);
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работнидни;
експресна услуга - врамките на 2 работнидни;

Такса:
Таксата за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект е:
-с формат А4 – 20.00 лв;
-с формат А3 – 30.00 лв;
-с формат А2 – 45.00 лв;
-с формат А1 – 60.00 лв;
-с формат по-голям от формат А1 – 1.50 лв. на кв.дециметър.
За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на два работни дни таксата се утроява.

Горещ телефон
за сигнали