Издаване на удостоверение за заварен строеж

Образци
 
Правно основание
Закон за устройство на територията - §. 21 от заключителни разпоредби
 
Необходими документи
- Заявление за издаване на удостоверение за заварен строеж
- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредено право за строеж
- Разрешение за строеж или друг подобен документ /копие/, ако е издадено преди 31.01.2018 г.
- Скица на имота, издадена от община Стара Загора /копие/
- Скица на имота, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър /копие/ – когато има влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър за населеното място
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 14 дни
бърза услуга - в рамките на 3 работни дни
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни
 
Такса
Таксата за издаване на удостоверение за заварен строеж е:
  • до пет сгради – 50.00 лв
  • за шест и повече сгради – 100.00 лв.
За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на 2 работни дни таксата се утроява.
 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 

Удостоверение за заварен строеж се издава от отдел „Кадастър и регулация“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали