Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Размер на шрифта: A A A


Описание на услугата -45.21 KB

Заявление -231.91 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за собственост;
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие;
- Разрешение за строеж - копие;
- Одобрен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съоветствие на инвестиционния проект със съответните изисквания на строеж;
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтерисованите лица по чл.149 ал.2 от ЗУТ;
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл.192 ЗУТ, ако се налага;
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага;
- Извадка от План за застрояване;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с екслоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Квитанция за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса:
1. Такса за издаване на забележка към издадено разрешение за строеж за вътрешно преустройство по време на строителство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
2. Такса за издаване на забележка към разрешение за строеж за всички останали случаи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.

Горещ телефон
за сигнали