Издаване на заповед за възстановяване на правото на собственост на имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Образци
Заявление за издаване на заповед за възстановяване на правото на собственост на имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Необходими документи
- Заявление за издаване на заповед за възстановяване на правото на собственост на имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
- Копие от решение на поземлената комисия на гр. Стара Загора
- Удостоверение за наследници 
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса - няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Заповед за възстановяване на правото на собственост на имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се издава от отдел „Кадастър и регулация“ и се подписва от Кмета на община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали