Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Образци
Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Правно основание
Закон за устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Необходими документи
- Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ
- Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 ЗУТ, ако се налага
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага
- Три копия от инвестиционния проект по всички необходими части
- Извадка от действащ План за застрояване
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна
- Скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
- Становище на Министерството на културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
- Други документи по специални закони.
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса
Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен" е:
1. за строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи:
  • За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
  • За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
  • За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
  • За стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ, както и за оранжерии с площ над 200 кв.м. – 0.50 лв. /кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5 000.00 лв.
2. за строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства:
  • За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
  • За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
3. за ограда по една имотна граница – 10.00 лв.
4. за проводи и линейни обекти – 1.00 лв./м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.
5. за газифициране на обекти – 100.00 лв.
6. за съоръжениe на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./ - 100.00 лв.
7. за благоустрояване – 1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.

Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза "идеен" – 50% от таксите.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали