Одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Образци
 
Правно основание       
Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 6
 
Необходими документи
- Заявление за одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж
- Документ за собственост
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие
- Разрешение за строеж /копие/, ако е издадено преди 31.01.2018 г.
- Инвестиционен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съответствие на инвестиционния проект със съответните изисквания на строеж
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтересованите лица по чл. 149 ал. 2 от ЗУТ
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ, ако се налага
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл. 193 от ЗУТ, ако се налага
- Извадка от действащ план за застрояване
- Скица на поземлен имот, съгласувана с екслоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Документ за платени такси за одобряване на проект и издаване на заповед
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 
Срок за предоставяне на услугата
 • 14 дни  - при изготвена оценка като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя

 • 30 дни - при изготвена оценка от Общински експертен съвет по устройство на територията

.
Такси

1. Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен"
 • за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 2.00 лв./кв.м. - разгъната застроена площ (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за строежи от основното или допълващото застрояване - за преустройства:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.
 • за проводи и линейни обекти - 1.00 лв./м., но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.
 • за газифициране на обекти - 100.00 лв.
 • за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100.00 лв.
 • за благоустрояване - 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
 • във фаза "идеен" - 50 % от таксите по точки от 1 до 7.
2. Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж
 • за вътрешно преустройство по време на строителство:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв. /кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв. кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за всички останали случаи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.
 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж се издава от отдел "Устройство на територията" и се подписва от главния архитект.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали