Одобряване на План за управление на строителни отпадъци (ПУСО), План за безопасност и здраве (ПБЗ)

Описание на услугата48.57 KB

Заявление319.08 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

1. Копие от влязло в сила Разрешение за строеж;
2. ПУСО (план за управление на строителните отпадъци) - съгласно НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали - 2 екз.;
3. ПБЗ (план по безопасност и здраве) - 2 екз. /съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/, когато:
- строително - монтажните работи, които ще се извършват при строителството са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите и ще се извършват видове работи, посочени в чл. 9 ал. 2 от Наредба № 2от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- има наличие на производствени дейности на или в непосредствена близост до строежа;
- е планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни;
- е планирана възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно;
- е планиран обем работа за повече от 500 човека.
4. Други документи по специални закони.

Срок: 14 дни

Такса: Няма


Горещ телефон
за сигнали