Издаване на Разрешение за извозване на изкопни земни маси

Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси   Правно основание Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2   Необходими документи - Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни маси   - Разрешение за строеж /копие/,…

Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Документи, които се прилагат към заявлението:- Копие от констативен протокол за приемане на обекта (с изтекъл тримесечен срок); - Копие от разрешението за разкопаване; - Документ за внесен депозит -…

Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура

Документи, които се прилагат към заявлението: - Схема за временна организация на движението (за първокласната мрежа), съгласувана с Пътна полиция;- План-схема на разкопавания участък; - Документ за внесен депозит съответстващ…

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);- Договор за наем;- Одобрен проект по всички необходими части;- Одобрена схема,…

Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

1. Документи, които се прилагат към заявлението:1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);1.2. Разрешение за строеж (оригинал);1.3. Протокол за откриване на строителна площадка…

Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;- Удостоверение за наследници;-…

Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост;- Извадка от действащ ПУП;- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки…

Горещ телефон
за сигнали