Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Документи, които се прилагат към заявлението:- Копие от констативен протокол за приемане на обекта (с изтекъл тримесечен срок); - Копие от разрешението за разкопаване; - Документ за внесен депозит -…

Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура

Документи, които се прилагат към заявлението: - Схема за временна организация на движението (за първокласната мрежа), съгласувана с Пътна полиция;- План-схема на разкопавания участък; - Документ за внесен депозит съответстващ…

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);- Договор за наем;- Одобрен проект по всички необходими части;- Одобрена схема,…

Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

1. Документи, които се прилагат към заявлението:1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);1.2. Разрешение за строеж (оригинал);1.3. Протокол за откриване на строителна площадка…

Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;- Удостоверение за наследници;-…

Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост;- Извадка от действащ ПУП;- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки…

Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж); - Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител…

Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост (копие); - Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик; - Инвестиционни проекти.Срок: 14 дни Такса:Таксата за…

Заверка на копие от документ от техническия архив

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право за строеж /копие/;- Удостоверение за наследници /копие/;- Съдебно удостоверение, когато е необходимо;- Документ…

Горещ телефон
за сигнали