Издаване на Разрешение за направление и за извозване на изкопна земна маса

Документи, които се прилагат към заявлението:-Копие на разрешение за строеж; - Протокол за строителна линия - копие; - Проект за временна организация на движението около строежа; - Количествена сметка; -…

Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Документи, които се прилагат към заявлението:- Копие от констативен протокол за приемане на обекта (с изтекъл тримесечен срок); - Копие от разрешението за разкопаване; - Документ за внесен депозит -…

Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура

Документи, които се прилагат към заявлението: - Схема за временна организация на движението (за първокласната мрежа), съгласувана с Пътна полиция;- План-схема на разкопавания участък; - Документ за внесен депозит съответстващ…

Издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);- Договор за наем;- Одобрен проект по всички необходими части;- Одобрена схема,…

Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

1. Документи, които се прилагат към заявлението:1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);1.2. Разрешение за строеж (оригинал);1.3. Протокол за откриване на строителна площадка…

Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;- Удостоверение за наследници;-…

Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост;- Извадка от действащ ПУП;- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки…

Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост (копие); - Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик; - Инвестиционни проекти.Срок: 14 дни Такса:Таксата за…

Горещ телефон
за сигнали