Заверка на копие от документ от техническия архив

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право за строеж /копие/;- Удостоверение за наследници /копие/;- Съдебно удостоверение, когато е необходимо;- Документ…

Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект

- за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строежДокументи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост,…

Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документи за собственост;- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие;- Разрешение за строеж - копие;- Одобрен проект по всички необходими части с приложена…

Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; - Договор с нотариална…

Одобряване на подробен устройствен план

Описание на услугата 47.30 KB Заявление 235.53 KB Необходими документи: - Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие); - Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ; - Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на…

Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект за преместваем обект

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документи за собственост (копие);- Договор за наем (при необходимост);- Одобрена схема когато се разполага върху общински или държавен имот;- Извадка от действащ план за застрояване;-…

Издаване на Удостоверение по чл. 54а ал.2 от ЗКИР

Документи, които се прилагат към заявлението:- Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител, CD с цифров модел на заснемане;- Разрешение за строеж /копие/;- Скица с виза…

Горещ телефон
за сигнали