Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост (копие); - Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик; - Инвестиционни проекти.Срок: 14 дни Такса:Таксата за…

Заверка на копие от документ от техническия архив

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право за строеж /копие/;- Удостоверение за наследници /копие/;- Съдебно удостоверение, когато е необходимо;- Документ…

Съгласуване и одобряване на Инвестиционен проект

- за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строежДокументи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост,…

Издаване на Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документи за собственост;- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие;- Разрешение за строеж - копие;- Одобрен проект по всички необходими части с приложена…

Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Документи, които се прилагат към заявлението:-Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; - Договор с нотариална…

Издаване на Удостоверение по чл. 54а ал.2 от ЗКИР

Документи, които се прилагат към заявлението:- Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител, CD с цифров модел на заснемане;- Разрешение за строеж /копие/;- Скица с виза…

Горещ телефон
за сигнали