Издаване на Разрешение за разкопаване

Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие от разрешение за строеж (когато е издадено такова);- Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък;- Документ за внесен депозит по Приложение 1…

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа

Документи, които се прилагат към заявлението: - Строително разрешение /копие/; - Копие от одобрения (съгласуван) инвестиционен проект, съдържащ части: архитектурна, конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, проект за организацията и…

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);- Разрешение за строеж (копие);- Екзекутивна документация за действително извършени СМР;- Документ…

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Документи, които се прилагат към заявлението:-Оригиналната скица, която ще бъде презаверявана;- Документ за собственост или за учредено право на строеж (копие);- Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;- Документ…

Издаване на Удостоверение за търпимост на строеж

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - нотариален акт или договор за учредено право на строеж /копие/;- Удостоверение за наследници /копие/; - Нотариално заверена Декларация за времето…

Издаване на Скица на недвижим имот и скица за линеен обект

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документ за собственост - нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);-Удостоверение за наследници (копие);- Документ за платена такса. Срок: 14 днибърза услуга…

Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж

Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за собственост /копие/; - Разрешение за строеж /копие/; - Част "Архитектурна" от проекта; - Удостоверение за наследници /при необходимост/;- Протокол за откриване…

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Документи, които се прилагат към заявлението:- Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по…

Издаване на Разрешение за строеж

1. Документи, които се прилагат към заявлението:1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);1.2. Удостоверение за наследници (при необходимост - копие);1.3. Договор с нотариална…

Горещ телефон
за сигнали