Издаване на Разрешение за разкопаване

Документи, които се прилагат към заявлението: - Копие от разрешение за строеж (когато е издадено такова);- Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък;- Документ за внесен депозит по Приложение 1…

Горещ телефон
за сигнали