Предоставяне на копие от План за застрояване/регулация

Образци
Заявление за предоставяне на копие от план за застрояване/регулация

Необходими документи
- Заявление за предоставяне на копие от план за застрояване/регулация
- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж
- Удостоверение за наследници /копие/ - при необходимост
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - няма

Такса
Издаване на ксерокопие от подробен устройствен план – План за застрояване/регулация:
- Формат А4 – 10.00 лв.
- Формат А3 – 15.00 лв.
- Формат А2 – 50.00 лв.
- Формат А1 – 100.00 лв.
- Формат по-голям от А1 – 150.00 лв./кв.м.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали