Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

Размер на шрифта: A A A

Заявление -230.45 KB

1. Документи, които се прилагат към заявлението:

1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие);
1.2. Разрешение за строеж (оригинал);
1.3. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал);
1.4. Документ за платена такса.

2. Срок:14 дни

3. Такса:
За община Стара Загора таксата за презаверяване на разрешение за строеж е 50 % от следните такси за разрешение за строеж:

3.1. Такса за издаване на строеж за нови строежи:
-За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
-За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
-За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.2. /доп. - Решение № 1352 от 19.06.2014 г./ За стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ, както и за оранжерии – 0.50 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
3.3. За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект;
3.4. За благоустрояване 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
3.5. Такса за издаване на разрешение за строеж за вътрешно преустройство:
-За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
-За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.6. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за вътрешно преустройство по време на строителството:
-За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
-За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.7./изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за всички останали случаи:
-За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.;
-За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.;

Горещ телефон
за сигнали