Презаверяване на скица

Образци
Заявление за заверка на скица

Необходими документи
- Заявление за заверка на скица
- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж
- Удостоверение за наследници /копие/ - при наследствен имот
- Скица от община Стара Загора /оригинал/
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 14 дни
бърза услуга - в рамките на 3 работни дни
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни

Такса
Таксата за презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли шест месеца – 20% от таксата за издаване на скица.

Таксата за издаване на скица за недвижим имот и скица за линеен обект е:
- с формат А4 – 20.00 лв
- с формат А3 – 30.00 лв
- с формат А2 – 45.00 лв
- с формат А1 – 60.00 лв
- с формат по-голям от формат А1 – 1.50 лв. на кв.дециметър.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на 2 работни дни таксата се утроява.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Скица за недвижим имот се презаверява от отдел "Кадастър и регулация".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали