Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Образци
 
Правно основание
Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2
 
Необходими документи:
- Заявление за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж
- Екзекутивна документация за действително извършени строително-монтажни работи
- Разрешение за строеж /копие/
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 
Срок за предоставяне на услугата - 7 дни
 
Такса
Таксата за удостоверяване с печат на внесена екзекутивна документация е 100.00 лв.
 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали