Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа

Размер на шрифта: A A A


Описание на услугата -46.52 KB

Заявление -305.03 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Строително разрешение /копие/;
- Копие от одобрения (съгласуван) инвестиционен проект, съдържащ части: архитектурна, конструктивна, трасировъчен план и вертикална планировка, проект за организацията и изпълнението на строителството (ПОИС), технологична;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново на строеж;
- Документ за платена такса.
Срок: 3 дни

Такса:
Таксата за проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /чл.159 от ЗУТ/ е :
- за сгради – 0.20 лв./кв.м застроена площ, но не по-малко от 20.00 лв и не повече от 100.00 лв.;
- за огради и строежи на техническата инфраструктура – 0.20 лв./линеен метър, но не по-малко от 20.00 лв. и не повече от 100.00 лв.

Горещ телефон
за сигнали