Разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

Образци
Уведомление за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2, ал. 5

Необходими документи
- Уведомление за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания
- Заверен график за изпълнение на строително - монтажните работи, подписан и подпечатан от възложител и/или строител - 3 броя
- Договор за строителство, между възложител и строител, който да извърши строително - монтажните работи, когато това е приложимо
- Договор с консултант, който да изпълнява строителен надзор, по време на строителство, когато е приложимо
- План - схема на разкопавания участък
- Схема за въвеждане на временна организация на движението, съгласувана от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Стара Загора
- В случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ - скица-предложение, от която да е видно обхвата на разкопавания участък, засегнатата територия около него, точното местоположение (участък от улици, находящ се между кръстовищата на съответните улици, или в близост до сграда), придружена с обяснителна записка за местоположението и вида/типа на дейностите, който ще бъдат изпълнени
- Документ за внесен депозит по Приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 6 дни

Депозит
Депозитът се определя по цени, определени в приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Стара Загора:

  1. Възстановяване на пътна настилка - 140.00 лв. /кв.м./
  2. Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи - 40.00 лв. /кв.м./
  3. Възстановяване на настилка от плочи - 60.00 лв. /кв.м./
  4. Възстановяване на бордюри - 35.00 лв. /на м/

Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG65 UNCR 7000 3322 2363 87

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали