Разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

Образци
Уведомление за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2, ал. 5

Необходими документи
- Уведомление за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания
- Заверен график за изпълнение на строително - монтажните работи, подписан и подпечатан от възложител и/или строител - 3 броя
- Договор за строителство, между възложител и строител, който да извърши строително - монтажните работи, когато това е приложимо
- Договор с консултант, който да изпълнява строителен надзор, по време на строителство, когато е приложимо
- План - схема на разкопавания участък
- Схема за въвеждане на временна организация на движението, съгласувана от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Стара Загора
- В случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ - скица-предложение, от която да е видно обхвата на разкопавания участък, засегнатата територия около него, точното местоположение (участък от улици, находящ се между кръстовищата на съответните улици, или в близост до сграда), придружена с обяснителна записка за местоположението и вида/типа на дейностите, който ще бъдат изпълнени
- Документ за внесен депозит по Приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 6 дни

Депозит
Депозитът се определя по цени, определени в приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Стара Загора:

  1. Възстановяване на пътна настилка - 140.00 лв. /кв.м./
  2. Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи - 40.00 лв. /кв.м./
  3. Възстановяване на настилка от плочи - 60.00 лв. /кв.м./
  4. Възстановяване на бордюри - 35.00 лв. /на м/

Банкова сметка 
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG65 UNCR 7000 3322 2363 87

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали