Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти за узаконяване на строеж

Образци
Заявление за съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване на строеж

Необходими документи
- Заявление за съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване на строеж
- Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако се налага
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага
- Три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация"
- Оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОбЕСУТ
- Извадка от действащ План за застрояване
- Скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна
- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите първа и втора категория
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС
- Становище на Министерството на Културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
- Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в Закона за водите
- Други документи по специални закони
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса
Таксата за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване е таксата за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен", умножена по три.

Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен"
1. за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 2.00 лв./кв.м. - разгъната застроена площ (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
2. за строежи от основното или допълващото застрояване - за преустройства:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
3. за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.
4. за проводи и линейни обекти - 1.00 лв./м., но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.
5. за газифициране на обекти - 100.00 лв.
6. за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100.00 лв.
7. за благоустрояване - 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали