Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Образци
Заявление за възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 10, ал. 4

Необходими документи
- Заявление за възстановяване на внесен депозит за разкопаване
- Констативен протокол за приемане на обекта /копие/
- Документ за внесен депозит /оригинал/
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Депозитът се връща, както следва:

  • Депозитът от 80 % се връща след тримесечен изпитателен срок от датата на съставяне на констативния протокол за приемане и качество на възстановителните работи.
  • Депозитът от 20% се задържа за възстановяване на скрити недостатъци през гаранционния период и се възстановява при липсата им след изтичането му. Гаранционният срок е една година от датата на съставяне на констативния протокол.
  • Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали