Заверка на копие от документ от техническия архив

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -39.67 KB

Заявление -223.10 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право за строеж /копие/;
- Удостоверение за наследници /копие/;
- Съдебно удостоверение, когато е необходимо;
- Документ за платена такса.

Срок: 14 дни

Такса:
Таксата за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тяхе 7.00 лв. за първа страница плюс 0.50 лв. за всяка следваща страница, а за размер над А3 – 3.00 лв. за страница.

Горещ телефон
за сигнали