Търг за продажба на вторични суровини - метални отпадъци, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вторични суровини - метални отпадъци с приблизително количество от 130 тона, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 06 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 06 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 06/07/2020, 15:48

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 05 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение…

Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  22/06/2020 , 17:28

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 22 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 22 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 19/06/2020, 16:23

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собствениците на пасищни селскостопански животни на 15 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020г. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1/една/ стопанска 2020/2021 година – до 30.09.2021…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 02 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.   Обява …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 09 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 09 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за продажба на недвижими имоти на 08 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 08 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  05/06/2020 , 16:55

Търг за продажба на недвижими имоти на 01 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 01 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2020 , 16:32

Горещ телефон
за сигнали