Търгове

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 29 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022 година –от 01.10.2021г. до 30.09.2022…

Търг за продажба на недвижими имоти на 22 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 22 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  22/06/2021 , 10:06 Обявление относно добавяне на обекти с № 32, 33 и 34 в таблицата с имоти…

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.518.223 на 21 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 21 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  21/06/2021 , 09:50 Комбинирана скица

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 01 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №…

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 15 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 15 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 08 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 08 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 23 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  25/05/2021 , 16:06 План за застрояване кв. Лозенец Скица с. Остра могила

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 24 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 24 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  25/05/2021 , 15:11 Обявление относно изваждане на обект № 5 от таблицата с…

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 10 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 10 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  14/05/2021 , 14:53

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 02 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 02 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/04/2021 , 09:58

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали