Търгове

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  20/08/2018, 09:27

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  17/08/2018,  16:04

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 26 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 26 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  26/06/2018, 10:04

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 25 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  18/06/2018, 15:47  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 юли 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 28 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-нформационни елементи (РИЕ) на 28.06.2018г., от 10.00 часа, в Зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2018 , 14:45   Скици Скица…

Търг за продажба на недвижими имоти на 20 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 20 юни 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  21/05/20118, 16:00

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 юни 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали