Търгове

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 18 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 18 март 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот на 17 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 10 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 10 март 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.…

Търг за продажба на преместваем обект и недвижими имоти частна общинска собственост на 24 февруари 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на преместваем обект и недвижими имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 24 февруари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  22/01/2021 , 16:29

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 януари 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  18/12/2020 , 10:14

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот на 26 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 25 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  23/10/2020 , 16:30

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  19/10/2020 , 09:14 Заповед относно изваждане на обект №…

Търг за продажба на недвижими имоти на 28 октомври 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 28 октомври 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/09/2020, 10:30

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 25 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 25/08/2020, 12:25

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали