Търгове

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 16 септември 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване на 16.09.2020 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от…

Търг за продажба на недвижими имоти на 03 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 03 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  03/08/2020 , 08:51

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 02 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 02 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 31/07/2020, 17:12

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  17/07/2020 , 17:03

Търг за продажба на вторични суровини - метални отпадъци, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вторични суровини - метални отпадъци с приблизително количество от 130 тона, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 06 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 06 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 06/07/2020, 15:48

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 05 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение…

Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  22/06/2020 , 17:28

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 22 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 22 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 19/06/2020, 16:23

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собствениците на пасищни селскостопански животни на 15 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020г. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1/една/ стопанска 2020/2021 година – до 30.09.2021…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали