Търгове

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 януари 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  18/12/2020 , 10:14

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот на 26 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 25 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  23/10/2020 , 16:30

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  19/10/2020 , 09:14 Заповед относно изваждане на обект №…

Търг за продажба на недвижими имоти на 28 октомври 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 28 октомври 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/09/2020, 10:30

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 25 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 25/08/2020, 12:25

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 16 септември 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване на 16.09.2020 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от…

Търг за продажба на недвижими имоти на 03 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 03 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  03/08/2020 , 08:51

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 02 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 02 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 31/07/2020, 17:12

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  17/07/2020 , 17:03

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали