Търгове

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 02 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.   Обява …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 09 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 09 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за продажба на недвижими имоти на 08 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 08 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  05/06/2020 , 16:55

Търг за продажба на недвижими имоти на 01 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 01 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2020 , 16:32

Търг за продажба на недвижими имоти на 10 юни 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 10 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  08/05/2020 , 16:05

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 04 юни 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 04 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 04/05/2020,…

Търг за продажба на недвижими имоти на 03 юни 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 03 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  30/04/2020 , 15:24

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 на 29 април 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 08 април 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 08 април 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за продажба на недвижими имоти на 02 април 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 02 април 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/02/2020,15:53

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали