Търгове

Търг за продажба на вторични суровини - метални отпадъци, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вторични суровини - метални отпадъци с приблизително количество от 130 тона, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 06 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 06 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 06/07/2020, 15:48

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 05 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение…

Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  22/06/2020 , 17:28

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 22 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 22 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 19/06/2020, 16:23

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собствениците на пасищни селскостопански животни на 15 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020г. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1/една/ стопанска 2020/2021 година – до 30.09.2021…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 02 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.   Обява …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 09 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 09 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за продажба на недвижими имоти на 08 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 08 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  05/06/2020 , 16:55

Търг за продажба на недвижими имоти на 01 юли 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 01 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2020 , 16:32

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали