Търгове

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 19 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 19.03.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.   Обява …

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 25 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 25 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 24/02/2020, 14:16

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 18 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 10 години за стопанисване на трайни насаждения и под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 18 март 2020…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 12 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 12 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 05 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 05 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  04/02/2020, 14:14

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 09 януари 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 09.01.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.  …

Търг за продажба на недвижими имоти на 27 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 27 ноември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  25/10/2019 , 11:37    

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 ноември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 25/10/2019, 10:33  

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 21 броя надземни гаражи в УПИ ІІІ1016, кв. 2941, гр.Стара Загора на 22 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 22 ноември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 18/10/2019, 15:41 Съобщение за отмяна на търга 15/11/2019, 15:45  

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 12 броя надземни гаражи в УПИ Іжспг, кв. 96 и на 19 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжспг, кв. 412 , гр.Стара Загора на 21 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 21 ноември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 18/10/2019, 15:11 Скица обект № 1  Скица обект № 2 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали