Търгове

Търг за продажба на недвижими имоти на 27 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 27 септември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 26/08/2019,16:24

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 18 броя надземни гаражи - УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96, гр. Стара Загора на 26 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 26 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 23/08/2019,14:55 Скица 23/08/2019,14:55  

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж - УПИ I3001, кв. 9901 и на 19 броя надземни гаражи - УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412, гр. Стара Загора на 25 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 25 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  23/08/2019, 14:08 Скица обект № 1  23/08/2019,14:08 Скица обект № 2  23/08/2019, 14:08

Търг за отдаване под наем на обекти частна и публична общинска собственост на 02 август 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 02 август 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  02/07/2019 , 09:40

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  01/07/2019 , 09:30

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на Кафе-аперитив - УПИ I, кв. 61, с. Борилово и на 1 брой надземен гараж - УПИ I, кв. 96, гр. Стара Загора на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 1  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 2  28/06/2019…

Търг за продажба на МПС, собственост на РИМ - Стара Загора на 25 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, собственост на Регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 25 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/06/2019,14:50

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 юли 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 26/06/2019,13:54

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 25 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 15 години и 10 години за създаване на трайни насаждения и под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на…

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи на 28 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 19 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 28 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2019 , 09:50 Скица  29/05/2019 , 09:50

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали